E-album ผอ. สพป.เชียงราย เขต1


ประเมินมาตรฐานสพป.เชียงราย เขต1


นายชูชาติ ทรัพย์มาก ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ.และคณะจากสนผ. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสพป.เชียงราย เขต 1 เมื่อ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องพวงแสด 2
ปชส.สพป.เชียงราย เ้ขต1 119.76.110.110 [ วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 05:08 น. ]โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.110 [ วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 05:09 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.110 [ วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 05:09 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.110 [ วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 05:10 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.110 [ วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 05:10 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.110 [ วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 05:11 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.110 [ วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 05:11 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.110 [ วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 05:12 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.110 [ วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 05:12 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.110 [ วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 05:13 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.110 [ วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 05:13 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.110 [ วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 05:14 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.110 [ วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 05:14 น. ] ผู้ตอบคนที่ 12โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.110 [ วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 05:14 น. ] ผู้ตอบคนที่ 13โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 119.76.110.110 [ วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 05:15 น. ] ผู้ตอบคนที่ 14.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1