จำนวนผู้ใช้งาน 3 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1297292 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1414 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
31 ครั้งเอกสารประกอบการอบรมครูป.422 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
34 ครั้งเอกสารประกอบการอบรมครูป.122 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
11 ครั้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อลดภาระงานครู (เพิ่มเติม)19 กันยายน 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
22 ครั้งตัวอย่างการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อลดภาระงานครู18 กันยายน 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
64 ครั้งตัวอย่างมาตรฐานของสถานศึกษา17 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
21 ครั้งแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา10 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งเกณฑ์การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซึง ระดับประถมศึกษา และม.ต้น10 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งเกณฑ์การแข่งขันปฐมวัย หนูน้อยคนเก่ง วาดภาพระบายสี10 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
14 ครั้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (2 ตัวอย่างพร้อมแบบฟอร์ม)28 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14 ครั้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (1)28 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
13 ครั้งประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้ ด้วยวิธี e-bidding28 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15 ครั้งแบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง26 ส.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23 ครั้งองค์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 25611 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
21 ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ(สมาคมนักบริหารการศึกษาฯ)12 กรกฎาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 ครั้งประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี9 กรกฎาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
57 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จนท.การเงิน บัญชี2 กรกฎาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
23 ครั้งการนิเทศติดตามโรงเรียนขยายโอกาสฯเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA29 มิถุนายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
19 ครั้งประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดทางเพศ ในหน่วยงานและสถานศึกษา27 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
24 ครั้งแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ26 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
55 ครั้งแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน26 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
56 ครั้งรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปี 2561 (ต.ค.2560-มิ.ย.2561)26 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
55 ครั้งประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนภายในหน่วยงาน 26 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 ครั้งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 26 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 ครั้งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.เชียงราย เขต 1 ปีงบประมาณ 256126 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
88 ครั้งการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังครูในสถานศึกษา(10 มิ.ย.2561) (แบบ1, แบบ 2)22 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
55 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครูรอบ 2 โดยบริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด21 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
24 ครั้งประกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ18 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
55 ครั้งประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าที่การเงินบัญชี18 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
55 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา15 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
55 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของบริษัทแม็กเอ็ดดูกาจำกัด14 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
24 ครั้งประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดฯ14 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
46 ครั้งชี้แจงการเบิกจ่ายโครงการพัฒนาครูเต็มรูปแบบครบวงจร ครั้งที่ 213 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
56 ครั้งโครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีการศึกษา 256112 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 ครั้งการอบรมหลักสูตร "หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการฯ"12 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 ครั้งเชิญร่วมอบรมวิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา12 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงฯ11 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
36 ครั้งแบบติดตามและประเมินผลกาารบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา5 มิถุนายน 2561กลุ่มอำนวยการ
21 ครั้งประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 11 มิถุนายน 2561กลุ่มนโยบายและแผน
39 ครั้งเอกสารส่งยืม/ส่งเบิก คูปองครู28 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
56 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของบริษัทแอนเซร์ วัน จำกัด28 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
27 ครั้งประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ25 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
12 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของบริษัทรักลูก กรุ๊ป จำกัด25 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร PLC25 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
55 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม25 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
55 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด25 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 ครั้งการส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education24 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
32 ครั้งอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนวข้อสอบ PISA-Like23 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
32 ครั้งตัวอย่างการจัดซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีเฉพาะแจะจง22 พ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24 ครั้งตัวอย่างการซื้อหนังสือโดยวิธีคัดเลือก21 พ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
19 ครั้งประกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูวิกฤต21 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36