จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1305031 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1428 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
10 ครั้งประกาศผลการพิจารณาสรรหาบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38 ค.(2)3 ธันวาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ รุ่นที่ 627 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง21 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ21 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 ครั้งตัวอย่างงานก่อสร้าง9 พย. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค.(2)8 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) 2 อัตรา7 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)6 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่องข้อปัญหาและแนวทางแก้ไขจัดซื้อจัดจ้างฯ6 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค.(2)1 พฤศจิกายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 ครั้งเอกสารจัดตั้งงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เ30 ตุลาคม 2561กลุ่มนโยบายและแผน
19 ครั้งตัวอย่างการจัดจ้าง ประชุมวันที่ 29 ต.ค.6130 ต.ค 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
32 ครั้งประมาณราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซม(ปร.4-6) ของโรงเรียน ที่ได้รับงบ ปี 6229 ตุลาคม 2561กลุ่มนโยบายและแผน
ครั้งแจ้งโอนเงินโครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาด21 ตุลาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
47 ครั้งเอกสารประกอบการอบรมครูป.422 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
45 ครั้งเอกสารประกอบการอบรมครูป.122 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
18 ครั้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อลดภาระงานครู (เพิ่มเติม)19 กันยายน 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
29 ครั้งตัวอย่างการเบิกจ่ายค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อลดภาระงานครู18 กันยายน 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
40 ครั้งตัวอย่างมาตรฐานของสถานศึกษา17 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
18 ครั้งแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา10 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งเกณฑ์การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซึง ระดับประถมศึกษา และม.ต้น10 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งเกณฑ์การแข่งขันปฐมวัย หนูน้อยคนเก่ง วาดภาพระบายสี10 กันยายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
22 ครั้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (2 ตัวอย่างพร้อมแบบฟอร์ม)28 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
21 ครั้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (1)28 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
21 ครั้งประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้ ด้วยวิธี e-bidding28 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
43 ครั้งแบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง26 ส.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งองค์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 25611 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
62 ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ(สมาคมนักบริหารการศึกษาฯ)12 กรกฎาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 ครั้งประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี9 กรกฎาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
63 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จนท.การเงิน บัญชี2 กรกฎาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
31 ครั้งการนิเทศติดตามโรงเรียนขยายโอกาสฯเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA29 มิถุนายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
23 ครั้งประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดทางเพศ ในหน่วยงานและสถานศึกษา27 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
33 ครั้งแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ26 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
12 ครั้งแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน26 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
63 ครั้งรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปี 2561 (ต.ค.2560-มิ.ย.2561)26 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
62 ครั้งประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนภายในหน่วยงาน 26 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
60 ครั้งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 26 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
26 ครั้งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.เชียงราย เขต 1 ปีงบประมาณ 256126 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
94 ครั้งการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังครูในสถานศึกษา(10 มิ.ย.2561) (แบบ1, แบบ 2)22 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครูรอบ 2 โดยบริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด21 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
58 ครั้งประกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ18 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
62 ครั้งประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าที่การเงินบัญชี18 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
59 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา15 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
62 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของบริษัทแม็กเอ็ดดูกาจำกัด14 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
38 ครั้งประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดฯ14 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 ครั้งชี้แจงการเบิกจ่ายโครงการพัฒนาครูเต็มรูปแบบครบวงจร ครั้งที่ 213 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
58 ครั้งโครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีการศึกษา 256112 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 ครั้งการอบรมหลักสูตร "หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการฯ"12 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
62 ครั้งเชิญร่วมอบรมวิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา12 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงฯ11 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36