จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1267089 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1316 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
13 ครั้งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการงานวิจัย17 มกราคม 2561กลุ่มอำนวยการ
ครั้งการยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครู ประจำปี 256110 มกราคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 ครั้งการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 256129 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256128 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 ครั้งอบรมหลักสูตรเร่งรัด"เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การภาครัฐแบบดิจิทัล"28 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งการคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับกลางฯ รุ่นที่ 528 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา26 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
12 ครั้งประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานTOEFL ITP20 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งปฏิทินประเมินข้าราชการครูฯ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ.256120 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
27 ครั้งแบบฟอร์มสัญญายืมเงินค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 19 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งม.พะเยาประชาสัมพันธ์การสัมมนาเรื่อง"Thailand Education 4.0" ฯ15 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 ครั้งม.ราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารสินทรัพย์15 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 ครั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำปี 2561 12 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการภูมิศาสตร์ ประจำปี 256012 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
26 ครั้งเพิ่มเติมการชี้แจงการกรอกรายชื่อนักเรียนเข้าสอบข้อสอบกลาง11 ธันวาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
120 ครั้งไฟล์บันทึกข้อมูลนักเรียนการสอบข้อสอบกลาง 25604 ธันวาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของม.สงขลานครินทร์4 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
12 ครั้งประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน30 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1229 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 ครั้งขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ฯ29 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
10 ครั้งขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีฯ29 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 ครั้งขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ฯ29 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังฯ29 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 ครั้งขอเชิญร่วมโครงการการแสดงธรรมบรรยายฯ24 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
39 ครั้งประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน21 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
23 ครั้งประกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ21 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 ครั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่16 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ13 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว13 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
24 ครั้งแบบประเมินการคัดเลือกบุคลากรโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ10 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
25 ครั้งเกณฑ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ 10 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระฯ10 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
63 ครั้งแจ้งโรงเรียน 16 โรงเท่านั้น ที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียน DMC60 ส่ง สพฐ.โดยตรง8 พฤศจิกายน 2560กลุ่มนโยบายและแผน
33 ครั้งการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่1 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โครงการคืนครูให้นักเรียน22 ตุลาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน22 ตุลาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
55 ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุน 2 โครงการ19 ตุลาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
48 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา25613 ตุลาคม 2560กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
65 ครั้งแบบฟอร์ม สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.เชียงราย เขต 121 กันยายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
68 ครั้งลงทะเบียนรับใบแจ้งยอด กบข.19 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
45 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 14 กันยายน 256014 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
73 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค(2)13 กันยายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งแจ้งโอนเงินวันที่ 7 - 8 กันยายน 25608 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12 ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25608 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
18 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 5 กันยายน 25606 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
58 ครั้งแจ้งการยืมเงินและส่งเบิกเงินคูปองครู ปีงบ 25602 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
35 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 1 กันยายน 25601 กันยายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 31 สิงหาคม 256031 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 29 สิงหาคม 256030 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
41 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 28 ส.ค.256029 สิงหาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/27 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36