จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1284173 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1402 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
10 ครั้งองค์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 25611 สิงหาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ(สมาคมนักบริหารการศึกษาฯ)12 กรกฎาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
17 ครั้งประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี9 กรกฎาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
12 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จนท.การเงิน บัญชี2 กรกฎาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 ครั้งการนิเทศติดตามโรงเรียนขยายโอกาสฯเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA29 มิถุนายน 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดทางเพศ ในหน่วยงานและสถานศึกษา27 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 ครั้งแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ26 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน26 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
12 ครั้งรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปี 2561 (ต.ค.2560-มิ.ย.2561)26 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนภายในหน่วยงาน 26 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
10 ครั้งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 26 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 ครั้งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.เชียงราย เขต 1 ปีงบประมาณ 256126 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
80 ครั้งการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังครูในสถานศึกษา(10 มิ.ย.2561) (แบบ1, แบบ 2)22 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
15 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครูรอบ 2 โดยบริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด21 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 ครั้งประกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ18 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
10 ครั้งประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าที่การเงินบัญชี18 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา15 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของบริษัทแม็กเอ็ดดูกาจำกัด14 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
21 ครั้งประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดฯ14 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
40 ครั้งชี้แจงการเบิกจ่ายโครงการพัฒนาครูเต็มรูปแบบครบวงจร ครั้งที่ 213 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
17 ครั้งโครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีการศึกษา 256112 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งการอบรมหลักสูตร "หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการฯ"12 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 ครั้งเชิญร่วมอบรมวิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา12 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงฯ11 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
28 ครั้งแบบติดตามและประเมินผลกาารบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา5 มิถุนายน 2561กลุ่มอำนวยการ
20 ครั้งประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 11 มิถุนายน 2561กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งเอกสารส่งยืม/ส่งเบิก คูปองครู28 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของบริษัทแอนเซร์ วัน จำกัด28 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
21 ครั้งประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ25 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของบริษัทรักลูก กรุ๊ป จำกัด25 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร PLC25 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม25 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด25 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 ครั้งการส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education24 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
26 ครั้งอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนวข้อสอบ PISA-Like23 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
24 ครั้งตัวอย่างการจัดซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีเฉพาะแจะจง22 พ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
21 ครั้งตัวอย่างการซื้อหนังสือโดยวิธีคัดเลือก21 พ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12 ครั้งประกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูวิกฤต21 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
24 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มืสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูวิกฤต15 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุน 70%14 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
15 ครั้งขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลฯ10 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งการสรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ8 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
54 ครั้งเรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญห1 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
45 ครั้งสาระภูมิศาสตร์1 พฤษภาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
58 ครั้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2561(2)23 เมษายน 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23 ครั้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2561 (1)23 เมษายน 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ20 เมษายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร"การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ" แบบออนไลน์19 เมษายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
56 ครั้งแนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนรายหัว ปี 256127 มีนาคม 2561กลุ่มนโยบายและแผน
ครั้งคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย(อายุ 3-ุ6ปี)23 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36