จำนวนผู้ใช้งาน 3 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1307622 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1436 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
81 ครั้งแบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา5 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
67 ครั้งแจ้ง 24 โรง เท่านั้น ยังไม่ได้ส่งแบบสำรวจข้อมูลทั่วไป ปี 25593 มิ.ย. 2559กลุ่มนโยบายและแผน
64 ครั้งการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฏาคม 25592 มิถุนายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
61 ครั้งขอเชิญครูสมัครเข้าร่วมกิจกรรม"สร้างสรรค์ส่งเสริมพูนเพิ่มการอ่านกิจกรรมบูรณาการฯ31 พฤษภาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมเป็นคณะทำงานฯ31 พฤษภาคม 2559กลุ่มอำนวยการ
65 ครั้งขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพครูคณิตศาสตร์(ม.ราชภัฏลำปาง)27 พฤษภาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
42 ครั้งรับสมัครบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ สังกัด สพป.เชียงราย เขต 126 พฤษภาคม 2559กลุ่มอำนวยการ
57 ครั้งแบบวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน24 พฤษภาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
60 ครั้งแบบวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน24 พฤษภาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
56 ครั้งแบบวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน24 พฤษภาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
81 ครั้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชพ.และชช.18 พฤษภาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
110 ครั้งคู่มือ KRS ของสถานศึกษา18 พฤษภาคม 2559กลุ่มอำนวยการ
127 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผู้ฝึกสอนมินิบริดจ์ 255916 พฤษภาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
57 ครั้งฟอร์มทำสื่อ่ฝึกอ่านจับใจความโดยใช้ประโยคเป็นฐาน สำหรับครูผู้เข้าอบรม 14-15 พค.5914 พฤษภาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
16 ครั้งประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน,ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ12 พฤษภาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
104 ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ (ม.ศิลปากรฯ)27 เมษายน 2559กลุ่มอำนวยการ
113 ครั้งขอเชิญเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ม.แม่ฟ้าหลวง)27 เมษายน 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
66 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังดำเนินการจัดทำข้อมูล DMC สิ้นปี 58 ไม่เรียบร้อย21 เม.ย 2559กลุ่มนโยบายและแผน
65 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังจัดส่งแบบสำรวจข้อมูลการใช้งานสื่อสารดาวเทียม iPSTAR7 เม.ย 2559กลุ่มนโยบายและแผน
96 ครั้งแจ้งโอนเงินอาหารนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 2/58(เพิ่มเติม5 เมษายน 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งการสำรองข้อมูลผลการเรียนใน Schoolmis4 เมษายน 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
66 ครั้งนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.25602 เมษายน 2559กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งคู่มือตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ KRS ปี 255924 มีนาคม 2559กลุ่มอำนวยการ
65 ครั้งแบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา20 มีนาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
74 ครั้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 1/255916 มีนาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
60 ครั้งแบบสำรวจห้องสมุด ปี 5816 มีนาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
60 ครั้งแบบรายงานผลประเมินห้องสมุด16 มีนาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
57 ครั้งแบบประเมินมาตรฐานห้องสมุด16 มีนาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
124 ครั้งแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 255914 มีนาคม 2559กลุ่มนโยบายและแผน
64 ครั้งซักซ้อมความเข้าใจมาตรการอันเป็นข้อปฏิบัติและข้อห้าม การสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ11 มีนาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
108 ครั้ง"สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ" ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ9 มีนาคม 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
63 ครั้งแบบกรอกคะแนนผลการสอบวัดความสามารถอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.๑ ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปี๕๘7 มีนาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
58 ครั้งแจ้งรายการโอนเงินเข้าบัญชี7 มีนาคม 2559กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
57 ครั้งpower point NT58 (๑.๒)5 มีนาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
67 ครั้งpower point NT58 (๑.๑)5 มีนาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
126 ครั้งpower point NT585 มีนาคม 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
74 ครั้งคำอธิบายเพิ่มเติมในการกรอกแบบรายงาน OUC ให้ขยายเวลาส่งถึงวันที่ 7 มีนาคม 2559 3 มีนาคม 2559กลุ่มนโยบายและแผน
60 ครั้งแบบรายงานข้อมูลจำนวนบุคลากรและสรุปรายจ่ายจริงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 255811 มีนาคม 2559กลุ่มนโยบายและแผน
67 ครั้งคำอธิบายการกรอก OUC ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่ ศธ 04043/1206 ลว.29กพ591 มีนาคม 2559กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งการให้ข้าราชการครูฯ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์(วิทยฐานะ)29 กุมภาพันธ์ 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน26 กุมภาพันธ์ 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
109 ครั้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 1/255926 กุมภาพันธ์ 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
119 ครั้งแบบฟอร์มเอกสารการจัดสอบONET23 กุมภาพันธ์ 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งpower point ข้อสอบกลาง 5823 กุมภาพันธ์ 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
58 ครั้งpower point ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘23 กุมภาพันธ์ 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
57 ครั้งแบบสำรวจข้อมูล ร.ร.ขยายโอกาสฯ (ครูสอนไม่ตรงวุฒิ)18 กุมภาพันธ์ 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
55 ครั้งปชส.หลักสูตรการอบรมภาษาต่างประเทศ ม.ราชภัฎเชียงราย15 กุมภาพันธ์ 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
59 ครั้งใบสมัครการคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/255915 กุมภาพันธ์ 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งปชส. โครงการฝึกอบรมในส่วนภูมิภาค ของสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์15 กุมภาพันธ์ 2559กลุ่มบริหารงานบุคคล
57 ครั้งการสอบอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.๑ ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘12 กุมภาพันธ์ 2559กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 11/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36