จำนวนผู้ใช้งาน 3 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1311962 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1441 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
83 ครั้งประชาสัมพันธ์อบรมการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 222 กันยายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
103 ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ17 กันยายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
67 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการประชุมระดับนานาชาติ17 กันยายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
81 ครั้งประชาสัมพันธ์การสัมมนาเรื่อง"France,Thailand and the GMS : Past-Present-Future"15 กันยายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
88 ครั้งแบบสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุ ปี 255914 กันยายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
81 ครั้งมาตรการในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย14 กันยายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
56 ครั้งมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง10 กันยายน 2558กลุ่มนโยบายและแผน
71 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมการปลูกฝังจิตสำนึกเด็กปฐมวัยให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง10 กันยายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
55 ครั้งการนำส่งดอกเบี้ยเงินอุดหนุน อาหารกลางวัน9 กันยายน58กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
38 ครั้งแจ้งเกณฑ์การประกวดหนูน้อยคนเก่ง เดี่ยวสะล้อ เดี่ยวซึง9 กันยายน 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
116 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจำปี 25588 กันยายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
65 ครั้งประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยปี25587 กันยายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
59 ครั้งแบบเยี่ยมชมการดำเนินงาน กญแจ 5 ดอก สำหรับโรงเรียนแกนนำ BBL6 กันยายน 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
64 ครั้งแจ้งเตือนการส่งเอกสารเบิกจ่าย4 กันยายน 58กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
112 ครั้งประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรม ประจำปี 2558 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)4 กันยายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
56 ครั้งแบบประเมินโรงเรียนดีประจำตำบลประจำปีการศึกษา 255825 สิงหาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
54 ครั้งแบบนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนดีประจำตำบล25 สิงหาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
126 ครั้งการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดหาอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทดแทนที่ชำรุด25 สิงหาคม 2558กลุ่มนโยบายและแผน
37 ครั้งการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ปี 56และ 5724 ส.ค. 58กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
62 ครั้งประชาสัมพันธ์การสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ24 สิงหาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
61 ครั้งไฟล์วิเคราะห์ข้อสอบภาษาอังกฤษ อ.สมศรี24 สิงหาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
59 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมกิจกรรมข้าราชการรุ่นใหม่ใส่ใจอาเซียนฯ21 สิงหาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
73 ครั้งแจ้งการจัดหาพัสดุระบบ e-GP ระยะที่ 318 ส.ค. 58กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
72 ครั้งสูตรคำนวณเงินอุดหนุนรายหัว ประกอบการประชุมติดตามงบประมาณ18 สิงหาคม 2558กลุ่มนโยบายและแผน
95 ครั้งรายงานข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงปีงบประมาณ 2556-255711 สิงหาคม 2558กลุ่มนโยบายและแผน
65 ครั้งประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกเป็นบุคคลหน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติ10 สิงหาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
71 ครั้งแบบฟอร์มสมัครการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี 255810สค2558กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
86 ครั้งประชาสัมพันธ์อบรมวิธีสอนภาษาไทยชั้นอนุบาลและประถมศึกษา การสอนการเขียนและการอ่าน10 สิงหาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
21 ครั้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ (ม.ราชภัฏเชียงราย)10 สิงหาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
67 ครั้งตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย(ตามแนววัฏจักรวิจัย)เรื่องที่ 47 ส.ค. 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
76 ครั้งตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย(ตามแนววัฏจักรวิจัย)เรื่องที่ 37 ส.ค. 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
22 ครั้งตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย(ตามแนววัฏจักรวิจัย)เรื่องที่ 27 ส.ค. 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
103 ครั้งตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย(ตามแนววัฏจักรวิจัย)เรื่องที่ 17 ส.ค.2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
77 ครั้งแผนความต้องการครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558-2572(15 ปี)4 สิงหาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
98 ครั้งการสำรวจรายชื่อนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 (14 โรง)30 กรกฎาคม 2558กลุ่มนโยบายและแผน
54 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเข้าใจการบริหารจัดการฯ29 กรกฎาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
76 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญร่วมการอบรมครูวิทยาศาสตร์29 กรกฎาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
60 ครั้งโรงเรียนที่ต้องรีบดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและส่งเอกสารให้แล้วเสร็จก่อน 29 กค 5828 กรกฎาคม 2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
54 ครั้งเอกสารประกอบการสอบราคาระบบคอมฯ เงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่อง27กรกฎาคม 58กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
109 ครั้งตัวอย่างสัญญาคคอมพิวเตอร์27กรกฎาคม 58กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
114 ครั้งเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือ ที่ ศธ 04043/4039 ซื้อระบบคอม ปี 5722 กรกฎาคม 2558กลุ่มนโยบายและแผน
55 ครั้งเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือ ที่ ศธ 04043/4037 ซื้อระบบคอม ปี 5622 กรกฎาคม 2558กลุ่มนโยบายและแผน
62 ครั้งประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานฯ22 กรกฎาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
68 ครั้งแจ้งนัดลงระบบ e-gp สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรร์ต่อพวง (DLIT)21 กรกฎาคม58กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
61 ครั้งUSERNAME และ PASSWORD ของโรงเรียนในสังกัดในการทำ พรบ.อำนวยความสะดวกฯ19 กรกฎาคม 2558กลุ่มนโยบายและแผน
66 ครั้งคู่มือโรงเรียนสังกัด-สพท_14_07_2558 (ประกอบอบรม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ)19 กรกฎาคม 2558กลุ่มนโยบายและแผน
63 ครั้งแบบรายงานการใช้งบประมาณ(ต้นแบบและแกนนำเรียนร่วม)8 กรกฎาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
82 ครั้งเครื่องมือประเมินโรงเรียนต้นแบบและแกนนำจัดการเรียนร่วมฉบับที่1 ตอนที่18 กรกฎาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
59 ครั้งเครื่องมือประเมินโรงเรียนต้นแบบและแกนนำจัดการเรียนร่วมฉบับที่1 ตอนที่5,68 กรกฎาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
11 ครั้งเครื่องมือประเมินโรงเรียนต้นแบบและแกนนำจัดการเรียนร่วมฉบับที่1 ตอนที่48 กรกฎาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36