จำนวนผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1307604 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1436 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
61 ครั้งประชาสัมพันธ์การสัมมนาเรื่อง "พิพิธภัณฑ์กับSTEM Education"27 พฤษภาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
83 ครั้งแบบรายงานข้อมูล 10 มิ.ย.2558(แบบ 1 แบบ 2) ที่ ศธ 04043/2417 ลว.21 พ.ค 5825 พฤษภาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
60 ครั้งหลักเกณฑ์และวิธีการ ฯ (หนังสือที่ ศธ 0206.4/ว.7 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558)25 พฤษภาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
111 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล21 พฤษภาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
65 ครั้งสรุปผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 255718 พฤษภาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
66 ครั้งแจ้ง 37 โรงเท่านั้น ตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัด 17 พ.ค 58กลุ่มนโยบายและแผน
111 ครั้งค่าPRผลการทดสอบONET2557 (กลุ่มพัฒนา)12 พฤษภาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
61 ครั้งประชาสัมพันธ์การจัดทำและการบูรณาการแผนงานโครงการในการาขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์12 พฤษภาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
57 ครั้งประชาสัมพันธ์เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 117 พฤษภาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
65 ครั้งประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 17 พฤษภาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
83 ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ:ข้อปฏิบัติสูความเป็นเลิศของอาเซียนด้านภาษา28 เมษายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 ครั้งร่างแนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุน อ.-จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เรียนฟรี 15 ปี)27 เมษายน 2558กลุ่มนโยบายและแผน
61 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญร่วมการประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการฯ24 เมษายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
70 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ:กิจกรรมอบรมภาษาพม่าเบื้องต้นครั้่งที่ 1724 เมษายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
57 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู23 เมษายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
107 ครั้งแจ้ง 16 โรงเรียนเท่านั้น ที่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูล DMC57 สิ้นปี ส่ง สพฐ.โดยตรง20 เม.ย 58กลุ่มนโยบายและแผน
65 ครั้งโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งรายชื่อครูปฐมวัยเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 20 เม.ย. 58กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
60 ครั้งแจ้ง 7 โรงเท่านั้น ยังไม่ได้แก้ไขข้อมูล DMC 57 สิ้นปี สพฐ.ประมวลผล ณ17-4-5819 เม.ย.58กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแจ้งสถานะการยืนยันข้อมูล DMC 57 สิ้นปี ส่งสพฐ. โดยตรง ณ 19-4-5819 เม.ย 58กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนที่ซ้ำซ้อนต่างสังกัด ด่วน19 เม.ย 58กลุ่มนโยบายและแผน
63 ครั้งโรงเรียนที่ยืนยันข้อมูล DMC 57 สิ้นปี ณ 10 เม.ย.57 10 เม.ย 58กลุ่มนโยบายและแผน
53 ครั้งแจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ประมวลการกรอกข้อมูล DMC ผิดปกติ กรอกไม่ครบ ณ 10-4-5810 เม.ย 58กลุ่มนโยบายและแผน
62 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ10 เมษายน 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
65 ครั้งคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 255810 เมษายน 2558กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
98 ครั้งแจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ประมวลการกรอกข้อมูล DMC ผิดปกติ กรอกไม่ครบ ณ 8-4-588 เม.ย 58กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ประมวลการกรอกข้อมูล DMC ผิดปกติ ไม่ครบ ณ 6-4-587 เม.ย 58กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ประมวลการกรอกข้อมูล DMC ผิดปกติ ไม่ครบ ณ 3-4-583 เม.ย 58กลุ่มนโยบายและแผน
124 ครั้งแจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ประมวลการกรอกข้อมูล DMC รร.ที่กรอกไม่ครบไม่ถูกต้อง1 เม.ย.58กลุ่มนโยบายและแผน
54 ครั้งประชาสัมพันธ์การจัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น31 มีนาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
122 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษา31 มีนาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประชาสัมพันธ์การเสวนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง31 มีนาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
59 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการฯ31 มีนาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
46 ครั้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองเด็กแอลดี(2003)27 มีนาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
77 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรม"โภชนาการสมวัยและการจัดกิจกรรมโภชนาการสำหรับเด็ก"24 มีนาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
81 ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถยนต์โรงเรียน24 มีนาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
75 ครั้งแจ้งกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม ส่งแบบรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 255824 มีนาคม 2558กลุ่มนโยบายและแผน
54 ครั้งแจ้งโรงเรียนทุกโรงแก้ไขข้อมูลนักเรียนผิดปกติก่อนยืนยันส่ง DMCสิ้นปี 57 24 มี.ค.58กลุ่มนโยบายและแผน
60 ครั้งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 255723 มีนาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
36 ครั้งการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 255819 มีนาคม 2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
107 ครั้งคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาONET57P619 มีนาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
63 ครั้งคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาONET57M319 มีนาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
64 ครั้งผลการทดสอบONET2557 ภาพรวมเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย 117 มีนาคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
36 ครั้งคำสังแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติระดับประเทศศูนย์สอบ212 มีนาคม 2558กลุ่มนิเทศก์
66 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมทักษะและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษครูประถมศึกษา ครั้งที่39 มีนาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
65 ครั้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต5 มีนาคม 2558กลุ่มนโยบายและแผน
66 ครั้งตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย34 มี.ค.58กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
65 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกฯครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ4 มีนาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
55 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนาสำหรับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐฯ3 มีนาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
63 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปีงบประมาณ 25583 มีนาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
57 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสุตรระยะสั้น คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง3 มีนาคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36