จำนวนผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1307625 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1436 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
66 ครั้งประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน23 มกราคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งUNDO สำหรับข้าราชการ23 มกราคม 2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
65 ครั้งรายชื่อกรรมการคุมสอบONETป.6 ,ม.3 (แก้ไข) ประชุมวันที่ 26 มค 58(Exel2003)22 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
61 ครั้งรายชื่อกรรมการคุมสอบONETป.6 ,ม.3 (แก้ไข) ประชุมวันที่ 26 มค 5822 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
62 ครั้งประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติ "การสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคง่ายๆ สำหรับเด็ก รุ่น 221 มกราคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
66 ครั้งสพฐ.โอนเงินอุดหนุนให้โรงเรียนในสังกัด21 มกราคม 2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
66 ครั้งเอกสารหลักฐานประกอบการรับเงินพานักเรียนเข้าสอบ20 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
67 ครั้งใบสำคัญรับเงินค่าพานักเรียนเข้าสอบo-net ป.๖20 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งเอกสารประกอบการประชุมรับนโนบายการอ่าน2 (ผู้อำนวยการโรงเรียน) 23 ม.ค.255820 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
57 ครั้งเอกสารประกอบการประชุมรับนโนบายการอ่าน1 (ผู้อำนวยการโรงเรียน) 23 ม.ค.2558ๅ20 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
66 ครั้งประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง.ผอ.และผอ.สถานศึกษา19 มกราคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
64 ครั้งเลื่อนการอบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหาร และติดตามการส่งเสริมการจัดการศึกษา19 มกราคม 2558กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเกี่ยวกับจิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็กวัย 6 - 12 ปี19 มกราคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
65 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเกี่ยวกับจิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็กวัย 3-6 ปี 19 มกราคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
63 ครั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบนวัตกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้15 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศก์
127 ครั้งประสานความร่วมมือโครงการ ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 255813 มกราคม 2558กลุ่มอำนวยการ
114 ครั้งแจ้งการพัฒนาคุณภาพครูฯ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้ารับการอบรม13 มกราคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการฯ ปี5813 มกราคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
66 ครั้งการจัดงานวันครู ประจำปี 255813 มกราคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งด่วนมาก การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน(NT) 212 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
58 ครั้งด่วนมาก การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน(NT) 112 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งด่วนมาก การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน(NT)12 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ฯ ชั้น ม.312 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ฯ ชั้น ป.612 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
65 ครั้งให้โรงเรียนไปรับเอกสารรายบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องการกลับไปใช้สิทธิ์ฯ12 มกราคม 2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
62 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรี ปี 5811 มกราคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
55 ครั้งข้อมูลผู้ขานในระบบe-gp9 มกราคม2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
61 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้าย/รับโอน และแต่งตั้งเป็นข้าราชการฯ ตามมาตรา 38 ค(2)8 มกราคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
66 ครั้งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู(สายงานการสอน)คศ.18 มกราคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
64 ครั้งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู(สายงานการสอน)คศ.2-คศ.38 มกราคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งเชิญชวน คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาชมนิทรรศการผลงานโรงเรียนขนาดเล็กฯ8 มกราคม 2558กลุ่มนโยบายและแผน
64 ครั้งประชาสันพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย8 มกราคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
69 ครั้งแก้ไขประกาศรับสมัครสอบอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน8 มกราคม 2558กลุ่มบริหารงานบุคคล
112 ครั้งแจ้งการโอนเงิน7 มกราคม 2558กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
42 ครั้งตัวอย่างข้อสอบONET ปีการศึกษา 25576 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
67 ครั้งโครงสร้างข้อสอบONET ปีการศึกษา 25576 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
63 ครั้งประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบONET ม.3 ปีการศึกษา2557 PDF6 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
62 ครั้งประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบONET ม.3 ปีการศึกษา25576 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
75 ครั้งประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบONET ป.6 ปีการศึกษา2557 PDF6 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบONET ป.6 ปีการศึกษา25576 มกราคม 2558กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
116 ครั้งขอความร่วมมือเสนอชื่อ "ครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"30 ธันวาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
54 ครั้งประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จนท.ธุรการโรงเรียน30 ธันวาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
62 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ระบบทางไกล ETV ปีที่ 1-3 (ฉบับปรับปรุง)29 ธันวาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
112 ครั้งคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย29 ธันวาคม 2557กลุ่มอำนวยการ
63 ครั้งแจ้งการโอนเงิน26 ธันวาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
65 ครั้งมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.255825 ธค. 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแบบรายงานการผลิตและพัฒนาสื่อการสอนทวิภาษาของ ร.ร. จะคือ ผาขวางวิทยา20 ธันวาคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
124 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญส่งข้าราชการการ พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต17 ธันวาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
64 ครั้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมครูภาษาอังกฤษ 2557 ด้วยวิธีการประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์17 ธันวาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
55 ครั้งขอแก้ไขบัญชีจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2558 งบดำเนินงาน(ค่าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าประปา)16 ธันวาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 18/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36