จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1308076 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1436 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
60 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา15 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของบริษัทแม็กเอ็ดดูกาจำกัด14 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
41 ครั้งประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดฯ14 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 ครั้งชี้แจงการเบิกจ่ายโครงการพัฒนาครูเต็มรูปแบบครบวงจร ครั้งที่ 213 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
62 ครั้งโครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีการศึกษา 256112 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
24 ครั้งการอบรมหลักสูตร "หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการฯ"12 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
67 ครั้งเชิญร่วมอบรมวิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา12 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงฯ11 มิถุนายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
38 ครั้งแบบติดตามและประเมินผลกาารบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา5 มิถุนายน 2561กลุ่มอำนวยการ
20 ครั้งประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 11 มิถุนายน 2561กลุ่มนโยบายและแผน
41 ครั้งเอกสารส่งยืม/ส่งเบิก คูปองครู28 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
65 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของบริษัทแอนเซร์ วัน จำกัด28 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
37 ครั้งประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ25 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
17 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของบริษัทรักลูก กรุ๊ป จำกัด25 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร PLC25 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม25 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด25 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
17 ครั้งการส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education24 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
41 ครั้งอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนวข้อสอบ PISA-Like23 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
38 ครั้งตัวอย่างการจัดซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีเฉพาะแจะจง22 พ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26 ครั้งตัวอย่างการซื้อหนังสือโดยวิธีคัดเลือก21 พ.ค. 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
29 ครั้งประกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูวิกฤต21 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
68 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มืสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูวิกฤต15 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุน 70%14 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
54 ครั้งขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลฯ10 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งการสรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ8 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
60 ครั้งเรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญห1 พฤษภาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
64 ครั้งสาระภูมิศาสตร์1 พฤษภาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
51 ครั้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2561(2)23 เมษายน 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
64 ครั้งหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2561 (1)23 เมษายน 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ20 เมษายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร"การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ" แบบออนไลน์19 เมษายน 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
30 ครั้งแนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนรายหัว ปี 256127 มีนาคม 2561กลุ่มนโยบายและแผน
ครั้งคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย(อายุ 3-ุ6ปี)23 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.256023 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
10 ครั้งเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรปฐมวัย 28,30 มี.ค.61 (6)22 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
43 ครั้งเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรปฐมวัย 28,30 มี.ค.61 (5)22 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรปฐมวัย 28,30 มี.ค.61 (4)22 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรปฐมวัย 28,30 มี.ค.61 (3)22 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรปฐมวัย 28,30 มี.ค.61 (2)22 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
11 ครั้งเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรปฐมวัย 28,30 มี.ค.61 (1)22 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
66 ครั้งผลการสอบข้อสอบกลาง ม2 19 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
60 ครั้งผลการสอบข้อสอบกลาง ม119 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
60 ครั้งผลการสอบข้อสอบกลางชั้น ป5 สังกัด สพฐ15 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
67 ครั้งผลการสอบข้อสอบกลางชั้น ป4 สังกัด สพฐ15 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
67 ครั้งผลการสอบข้อสอบกลางชั้น ป2 สังกัด สพฐ15 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
66 ครั้งผลการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น (บุคลากรตามมาตรา38 ค.(2)15 มีนาคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
59 ครั้งรายงานประจำปี sar ปีการศึกษา 2560 ระดับ ป.1-614 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
66 ครั้งรายงานประจำปี sar ปีการศึกษา 2560 ระดับอนุบาล-ม.314 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
67 ครั้งรายงานประจำปี sar ปีการศึกษา 2560 ระดับอนุบาล-ป.614 มีนาคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36