จำนวนผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1311965 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1441 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
127 ครั้งเครื่องมือนิเทศติดตามภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 255712 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค(2)กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมครูวิชาการ11 พฤศจิกายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
55 ครั้งเกณฑ์การประเมินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2558 (แก้ไขล่าสุด)11 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
72 ครั้งประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมโครงการการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทยประจำปี255711 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
62 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัวระดับชาติ11 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
90 ครั้งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว10 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
60 ครั้งแจ้ง 13 โรงเรียนเท่านั้น ยังไม่จัดส่งข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC 577 พ.ย. 2557กลุ่มนโยบายและแผน
55 ครั้งประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี7 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
69 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพภาษาอังกฤษฯ7 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
71 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ217 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
60 ครั้งเกณฑ์การประเมินครูผู้สอนโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี 25585 พฤศจิกายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
64 ครั้งหน่วยการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง ป.1-ม.34พ.ย. 2557กลุ่มนิเทศฯ
68 ครั้งแจ้งโอนเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/57 (70%)31 ตุลาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
125 ครั้งแจ้ง 27 โรงเท่านั้น ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC 57 31 ต.ค. 2557กลุ่มนโยบายและแผน
55 ครั้งการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน จ.แพร่ 30 ตุลาคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
124 ครั้งแจ้ง 32 โรงเท่านั้น ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC 5730 ต.ค. 2557กลุ่มนโยบายและแผน
68 ครั้งโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า 29 ตุลาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
72 ครั้งแจ้ง 43 โรง ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC 5727 ต.ค. 2557กลุ่มนโยบายและแผน
61 ครั้งโอนเงินวิทยะฐานะ22 ตุลาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
116 ครั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ม.ราชภัฏเชียงราย)21 ตุลาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
88 ครั้งโอนเงินอุดหนุน(ค่าไฟฟ้า)ตามหนังสือจัดสรร ศธ 04043/4784 ลว.19กย.5720 ตุลาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งแจ้งโรงเรียนขยายโอกาส 7 โรงเท่านั้น ส่งแบบตอบรับของ สนง.จัดหางานจังหวัดเชียงราย 13 ต.ค. 2557กลุ่มนโยบายและแผน
68 ครั้งรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ สพป.เชียงราย เข1 (ส่ง10 ต.ค. 57)8/10/57กลุ่ม นโยบานและแผน
61 ครั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 3 หลักสูตร6 ตุลาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
67 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการจัดการองค์ความรู้ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์รุ่นที่2และ330 กันยายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งแจ้งการโอนเงิน 30 กย.30 กันยายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
58 ครั้งบัญชีจัดสรรกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศฯกีฬานักเรียน29 กันยายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
65 ครั้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต26 กันยายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
64 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร"ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน"26 กันยายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
94 ครั้งประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ "บทบาทของกิจกรรมทางกายกับการพัฒนาฯ"26 กันยายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
71 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 17 หลักสูตร คณะครุศาสตร์26 กันยายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งให้โรงเรียนรายงานผลการจัดซื้ออุปกรณ์โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV26 กันยายน 2557กลุ่มนโยบายและแผน
70 ครั้งการเบิกค่าใช้จ่ายอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม ว.266023 กันยายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งรายชื่อโรงเรียนรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศยาเสพติด ระบบ NISPA 18 กันยายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
74 ครั้งประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาทางวิชาการ "การบริหารงานพัสดุภาครัฐในวาระปีปฏิรูป"17 กันยายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
114 ครั้งแจ้งโรงเรียนในสังกัดตรวจสอบการแก้ไขข้อมูลนักเรียน DMC57 ไม่เรียบร้อย ณ 14 ก.ย.5714 ก.ย.57กลุ่มนโยบายและแผน
55 ครั้งนโยบาย รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เสนอต่อ สนช.12 กย5712 กันยายน 2557กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแจ้งเฉพาะโรงเรียนที่ยังแก้ไขข้อมูลนักเรียน DMC 57 ไม่เรียบร้อย ณ 11 ก.ย.5711 ก.ย.57กลุ่มนโยบายและแผน
41 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาการสอนภาษาไทยสู่ครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 2111 กันยายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
55 ครั้งแบบประมาณราคา ปร.4 ปร.610 กันยายน 2557กลุ่มนโยบายและแผน
59 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญอบรมการสอนให้อ่านคล่องเขียนคล่อง, การสอนการอ่านกับกระบวนการคิดฯ10 กันยายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
69 ครั้งแจ้งการโอนเงิน10 กันยายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
102 ครั้งแจ้ง 20 โรงเรียนเท่านั้นที่ยังแก้ไขข้อมูลนักเรียน DMC57 ไม่เรียบร้อย ณ 09 ก.ย.579 ก.ย.57กลุ่มนโยบายและแผน
55 ครั้งการแข่งขันกรีฑาทำการแข่งในวันที่ 11 กย.57 ณ สนามกีฬาจ.ชร. รายงานตัว08.00น.9 กันยายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
56 ครั้งแก้ไขการแข่งขันกีฬาเปตอง และสถานที่แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 8 กันยายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
62 ครั้งสูจิบัตรการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนสพป.ชร.1ปี25578 กันยายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งแจ้ง 38 โรงเรียนเท่านั้น ที่ยังแก้ไขข้อมูล DMC57ไม่เสร็จ ณ 8 ก.ย.578 ก.ย.57กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งนโยบาย สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25587 กันยายน 2557กลุ่มนโยบายและแผน
67 ครั้งกำหนดการพิธีเปิดปิดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน สพป.ชร.1 ปี25575 กันยายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36