จำนวนผู้ใช้งาน 9 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1307612 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1436 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
64 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร22 กรกฎาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
10 ครั้งเอกสารการอ่านตามแนวประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 17 กรกฎาคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งประกาศ สพฐ. เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนร.ครั้งที่6417 กรกฎาคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
61 ครั้งประกาศ สพฐ.การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 5717 กรกฎาคม 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
65 ครั้งรายการประมาณราคาค่าวัสดุของกลุ่มออกแบบ สพฐ. ประจำปี 2557 รหัสผ่าน designobec17 กรกฎาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
64 ครั้งแนวทางการนา ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ16 ก.ค. 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
55 ครั้งแบบจัดเก็บข้อมูลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ กศ. ปี 577 กรกฎาคม 2557กลุ่มนโยบายและแผน
65 ครั้งประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557"3 กรกฎาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
63 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี2 กรกฎาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
65 ครั้งคู่มือตัวชี้วัดตามคำรับรอง (2)2 ก.ค.2557กลุ่มอำนวยการ
45 ครั้งคู่มือตัวชี้วัดตามคำรับรอง (1) 2 ก.ค 2557กลุ่มอำนวยการ
64 ครั้งแผนปฏิบัติการป้องกันฯ แผ่นดินไหวสถานศึกษา (6)30 มิถุนายน 2557กลุ่มนโยบายและแผน
124 ครั้งแผนปฏิบัติการป้องกันฯ แผ่นดินไหวสถานศึกษา (5)30 มิถุนายน 2557กลุ่มอำนวยการ
64 ครั้งแผนปฏิบัติการป้องกันฯ แผ่นดินไหวสถานศึกษา (4)30 มิถุนายน 2557กลุ่มอำนวยการ
102 ครั้ง แผนปฏิบัติการป้องกันฯ แผ่นดินไหวสถานศึกษา (3)30 มิถุนายน 2557กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้ง แผนปฏิบัติการป้องกันฯ แผ่นดินไหวสถานศึกษา (2)30 มิถุนายน 2557กลุ่มอำนวยการ
127 ครั้งแผนปฏิบัติการป้องกันฯ แผ่นดินไหวสถานศึกษา30 มิถุนายน 2557กลุ่มอำนวยการ
104 ครั้งแจ้งการโอนเงิน27 มิถุนายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
62 ครั้งแจ้งโรงเรียนทุกโรง ดาว์นโหลดข้อมูล DMC 57 26 มิ.ย.57กลุ่มนโยบายและแผน
62 ครั้งแบบกรอกตามหนังสือที่ ศธ 04043/2733 ลว 16 มิย.57การรายงานข้อมูลเพื่อติดตามและฯ(1)24 มิถุนายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
66 ครั้งด่วน รายชื่อรร.ที่ยังไม่่ไปรับ ทร.14 ตามนส.ที่ ศธ 04043/2733 ลว 16 มิย.57 24 มิถุนายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
65 ครั้งแบบกรอกตามหนังสือที่ ศธ 04043/2733 ลว 16 มิย.57การรายงานข้อมูลเพื่อติดตามและฯ24 มิถุนายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
66 ครั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 255723 มิถุนายน 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
66 ครั้งแจ้ง 27 โรง เท่านั้น20 มิ.ย.57กลุ่มนโยบายและแผน
64 ครั้งแจ้งเฉพาะโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลครูใน EMIS ให้ สพฐ.โดยตรง19 มิ.ย. 57กลุ่มนโยบายและแผน
55 ครั้งแจ้งเฉพาะโรงเรียนที่ยังไม่จัดทำข้อมูลครุภัณฑ์ 57 ส่ง สพฐ.โดยตรง19 มิ.ย.57กลุ่มนโยบายและแผน
64 ครั้งประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 38 19 มิถุนายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
58 ครั้งประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 819 มิถุนายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
56 ครั้งแจ้งเฉพาะโรงเรียนที่ยังไม่จัดส่งข้อมูลครุภัณฑ์57 ให้ สพฐ.18-06-57กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งแจ้งโรงเรียนที่ยังไม่จัดส่งข้อมูลครูใน EMIS ให้ สพฐ.โดยตรง18 มิ.ย.57กลุ่มนโยบายและแผน
65 ครั้งด่วนที่สุด แบบรายงานข้อมูลเพื่อการติดตามฯ ด้านโอกาสทางการศึกษา 16 มิถุนายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
65 ครั้งแบบบันทึกภาคสนามระดับกศ.พื้นฐาน สำหรับโรงเรียนประเมินตนเอง16 มิถุนายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
88 ครั้งแบบบันทึกภาคสนามระดับปฐมวัย สำหรับโรงเรียนประเมินตนเอง16 มิถุนายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งด่วนที่สุด แบบรายงานข้อมูลเพื่อการติดตามฯ ด้านโอกาสทางการศึกษา (1)16 มิถุนายน 2557กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
68 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูลนักเรียน DMC 57 10 มิ.ย. ส่งสพฐ.14 มิถุนายน 2557กลุ่มนโยบายและแผน
111 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการของสมาคมวิจัยแห่งประเทศไทย 255712 มิถุนายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
55 ครั้งแจ้งโรงเรียนทุกโรง กรณีนักเรียนติด G09-06- 2557กลุ่มนโยบายและแผน
77 ครั้งแจ้งทุกโรงเรียนยืนยันข้อมูลนักเรียน DMC 579/06/ 2557กลุ่มนโยบายและแผน
64 ครั้งแบบตอบรับเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ พหุระดับ ๒๒ มิย.๕๗ ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ป.๖6 มิถุนายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
66 ครั้งแนวทางการจัดทำระบบป้องกันอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา4 มิถุนายน 2557กลุ่มนโยบายและแผน
63 ครั้งการจัดทำข้อมูลนักเรียนและอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา( ณ ข้อมูล 10 มิ.ย.57)3 มิถุนายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
67 ครั้งแบบตอบรับเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ พหุระดับ ๒๒ มิย.๕๗ ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ป.๖3 มิถุนายน 2557กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
127 ครั้งเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2557 เล่ม 626 พฤษภาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
55 ครั้งเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ปีงบประมาณ2557 เล่ม 526 พฤษภาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
60 ครั้งเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2557 เล่ม 426 พฤษภาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
70 ครั้งเกณฑ์คุณลักณะครุภัณฑ์ปี2557 เล่ม 326 พฤษภาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
64 ครั้งเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2557 เล่ม 226 พฤษภาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
97 ครั้งเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2547 เล่ม 126 พฤษภาคม 2557กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
65 ครั้งคู่มือคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 ของสถานศึกษา22 พฤษภาคม 2557กลุ่มอำนวยการ
63 ครั้งประชาสัมพันธ์การพัฒนาความรู้และทักษะการวิจัยสู่การเลื่อนวิทยฐานะ22 พฤษภาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 22/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36