จำนวนผู้ใช้งาน 6 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1307608 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1436 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
63 ครั้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น/38ค.(2)27 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบบรมครูผู้สอนการจัดบูรณาการโดยการเรียนรู้แบบActive Learning19 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
67 ครั้งกระดาษคำตอบข้อสอบกลาง19 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
57 ครั้งไฟล์การชี้แจงการสอบข้อสอบกลาง18 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
65 ครั้งแจ้งกรมบัญชีกลางโอนเงินงบลงทุนให้แก่ผ้รับจ้างแล้วแต่ 2,4,14 กพ.6115 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
64 ครั้งหลักเกณฑ์และวิธีการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น 38ค.(2)5 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
60 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น 38 ค.(2)5 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 ครั้งแจ้งกรมบัญชีกลางโอนเงินงบลงทุนให้แก่ผ้รับจ้างแล้วแต่ 25 มค.-2 กพ.615 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
43 ครั้งตารางสอบ ข้อสอบกลาง4 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
22 ครั้งเอกสารประกอบการร่างคำสั่งข้อสอบกลาง4 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
64 ครั้งไฟล์ร่างคำสั่งข้อสอบกลาง4 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
88 ครั้งโครงสร้างข้อสอบกลาง4 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
22 ครั้งเอกสารการประชุมชี้แจงฯ มือการใช้งาน Logbook2 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
60 ครั้งดาวน์โหลดหนังสือเสียงระบบเดซี่สำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้31 มกราคม 2561กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
55 ครั้งโครงการ Australia-ASEAN BRIDGE Schools Partnerships Project 201829 มกราคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 1725 มกราคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
66 ครั้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะ/เลื่อนวิทยฐานะ25 มกราคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
50 ครั้งแจ้งกรมบัญชีกลางโอนเงินงบลงทุนให้แก่ผ้รับจ้างแล้วแต่ 6 พย.60-18 มต.6119 มกราคม 2561กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
108 ครั้งประกาศผลการสรรหาเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)19 มกราคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
63 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครประกาศฯ ของสำนักงานคุรุสภาประจำปี6119 มกราคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
29 ครั้งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการงานวิจัย17 มกราคม 2561กลุ่มอำนวยการ
ครั้งการยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครู ประจำปี 256110 มกราคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
62 ครั้งการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 256129 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
65 ครั้งประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256128 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
64 ครั้งอบรมหลักสูตรเร่งรัด"เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การภาครัฐแบบดิจิทัล"28 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
12 ครั้งการคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับกลางฯ รุ่นที่ 528 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
33 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา26 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
66 ครั้งประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานTOEFL ITP20 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
65 ครั้งปฏิทินประเมินข้าราชการครูฯ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ.256120 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
23 ครั้งแบบฟอร์มสัญญายืมเงินค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 19 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
65 ครั้งม.พะเยาประชาสัมพันธ์การสัมมนาเรื่อง"Thailand Education 4.0" ฯ15 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
63 ครั้งม.ราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารสินทรัพย์15 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
34 ครั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำปี 2561 12 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
61 ครั้งประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการภูมิศาสตร์ ประจำปี 256012 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
49 ครั้งเพิ่มเติมการชี้แจงการกรอกรายชื่อนักเรียนเข้าสอบข้อสอบกลาง11 ธันวาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
122 ครั้งไฟล์บันทึกข้อมูลนักเรียนการสอบข้อสอบกลาง 25604 ธันวาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
62 ครั้งประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของม.สงขลานครินทร์4 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
45 ครั้งประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน30 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
70 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1229 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
42 ครั้งขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ฯ29 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
63 ครั้งขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีฯ29 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
66 ครั้งขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ฯ29 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
67 ครั้งขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังฯ29 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
65 ครั้งขอเชิญร่วมโครงการการแสดงธรรมบรรยายฯ24 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
40 ครั้งประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน21 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
65 ครั้งประกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ21 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
60 ครั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่16 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ13 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว13 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
62 ครั้งแบบประเมินการคัดเลือกบุคลากรโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ10 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36