จำนวนผู้ใช้งาน 8 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 1307611 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1436 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
64 ครั้งประกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน17 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคค
58 ครั้งประกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรวิทยาศาสตร์17 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคค
65 ครั้งประกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูวิกฤต17 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
110 ครั้งกิจกรรมเทศกาลบ้านวิทย์น้อย6012 กรกฎาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
45 ครั้งประกาศผู้มืสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างฯตำแหน่งธุรการโรงเรียน ฉบับแก้ไข11 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
40 ครั้งแจ้งโอนเงินวันที่ 6 และ 1111 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11 ครั้งแจ้งโอนเงิน 5 กรกฎาคม 256011 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
83 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มืสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างฯ ตำแหน่งนักการภารโรง4 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
112 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มืสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างฯ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน4 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
76 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มืสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างฯ ตำแหน่งบุคลากรวิทย์4 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
66 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มืสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูวิกฤต4 กรกฎาคม 2560กลุ่มอำนวยการ
29 ครั้งแจ้งโอนเงิน 4 กค.604 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
70 ครั้งวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประชุมกรรมการสถุานศึกษา (กรณียืมเงิน)3 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประชุมกรรมการสถุานศึกษา (กรณีส่งเบิก)3 กรกฎาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ครั้งตย.โครงงานวิทย์น้อยเรื่องดิน1 กรกฎาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
66 ครั้งตย.โครงงานวิทย์น้อยเรื่องดินบ้านเรา1 กรกฎาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
26 ครั้งคู่มือประเมินออนไลน์วิทย์น้อย30 มิถุนายน 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ครั้งแนวทางขอรับประเมินวิทย์น้อย6030 มิถุนายน 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
64 ครั้งตยโครงงานวิทย์น้อย30 มิถุนายน 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
46 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี 29 มิถุนายน 256029 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
56 ครั้งองค์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา28 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
69 ครั้งประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)27 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
31 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 23 -26 มิ.ย0256026 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24 ครั้งคู่มือการรายงานประเมินนักเรียนป.1-6 ปี 60 อ่านออกเขียนได้23 มิถุนายน 2560กลุ่มนโยบายและแผน
19 ครั้งการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ22 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
41 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 20 มิถุนายน 256021 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
77 ครั้งใบรับสมัครตามแนบท้ายประกาศ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ตำแหน่งนักการภารโรง(โครงการ19 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
35 ครั้งใบรับสมัครตามแนบท้ายประกาศ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ตำแหน่งนักการภารโรง(ค่าตอบแทน19 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
94 ครั้งใบรับสมัครตามแนบท้ายประกาศ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ตำแหน่งธุรการโรงเรียน19 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
57 ครั้งใบรับสมัครตามแนบท้ายประกาศ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์19 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
45 ครั้งใบรับสมัครตามแนบท้ายประกาศ วันที่ 16 มิถุนายน 256019 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
64 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 14-16 มิ.ย.256019 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
74 ครั้งประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง16 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
91 ครั้งประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน16 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
81 ครั้งประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์16 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
78 ครั้งประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูขาดแคลนขั้นวิกฤต16 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
47 ครั้ง2.การเบิกค่าใช้จ่ายประชุมกรรมการสถานศึกษา(กรณียืมเงิน)16 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10 ครั้ง1.การเบิกค่าใช้จ่ายประชุมกรรมการสถานศึกษา(กรณีส่งเบิก)16 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
93 ครั้งการจัดทำข้อมูลครูในสถานศึกษา(10 มิ.ย.2560) สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบ 1 แบบ 214 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
57 ครั้งประชาสัมพันธ์การสัมมนาและประชุมเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 4112 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
70 ครั้งแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี9 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
68 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล DMC 60 ส่ง สพฐ.โดยตรง9 มิถุนายน 2560กลุ่มนโยบายและแผน
63 ครั้งประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงาน EDUCA 2017:งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู8 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
78 ครั้งขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ2 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 ครั้งเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านครอบครัวศึกษา ประจำปี 25602 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
61 ครั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาครูฯ2 มิถุนายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
61 ครั้งสรุปการใช้จ่ายงบอุดหนุนจาก อบจ.ชร ปี 256024 พฤษภาคม 2560กลุ่มนโยบายและแผน
55 ครั้งแบบฟอร์มโครงการขอรับเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น24 พฤษภาคม 2560กลุ่มนโยบายและแผน
89 ครั้งเผยแพร่ เอกสารแผนปฏิบัติการ สพป.เชียงราย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256023 พฤษภาคม 2560กลุ่มนโยบายและแผน
60 ครั้งเครื่องมือนิเทศปี6023 พฤษภาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
รอบเวียง เมือง เชียงราย
053-600189
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36