ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....


ข้อมูลดาวน์โหลดจำนวน 1316 รายการ [ คลิกดูรายการทั้งหมด ] [ ค้นหาข้อมูล ]
ลำดับที่เรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
1316เผยแพร่ผลงานทางวิชาการงานวิจัย(13)17 มกราคม 2561กลุ่มอำนวยการ
1315การยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2561(1)10 มกราคม 2561กลุ่มบริหารงานบุคคล
1314การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561(15)29 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1313ประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(8)28 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1312อบรมหลักสูตรเร่งรัด"เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การภาครัฐแบบดิจิทัล"(16)28 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1311การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับกลางฯ รุ่นที่ 5(7)28 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1310ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(127)26 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1309ประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานTOEFL ITP(12)20 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1308ปฏิทินประเมินข้าราชการครูฯ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ปี พ.ศ.2561(6)20 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1307แบบฟอร์มสัญญายืมเงินค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 (27)19 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1306ม.พะเยาประชาสัมพันธ์การสัมมนาเรื่อง"Thailand Education 4.0" ฯ(9)15 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1305ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารสินทรัพย์(14)15 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1304มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำปี 2561 (11)12 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1303ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการภูมิศาสตร์ ประจำปี 2560(4)12 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1302เพิ่มเติมการชี้แจงการกรอกรายชื่อนักเรียนเข้าสอบข้อสอบกลาง(26)11 ธันวาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1301ไฟล์บันทึกข้อมูลนักเรียนการสอบข้อสอบกลาง 2560(120)4 ธันวาคม 2560กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
1300ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของม.สงขลานครินทร์(3)4 ธันวาคม 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1299ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(12)30 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1298ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12(18)29 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1297ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ฯ(13)29 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1296ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีฯ(10)29 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล
1295ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ฯ(18)29 พฤศจิกายน 2560กลุ่มบริหารงานบุคคล