ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 14 ท่าน ผู้เข้าชม 892186  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

     นายเกรียงกมล สมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยพลูพิทยา พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อแสดงความกตเวทิตาและระลึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย์ เป็นการร่วมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนห้วยพลูพิทยา วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

     วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก นำโดยนายวิชัย ไพยารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ และนักเรียนทุกคน ร่วมจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในทางที่ถูกที่ควรในโอกาสที่เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของคุณครูและให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามสืบต่อไป (นส.ณรดา มุกนามเมือง ภาพ:ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม
หัวข้อข่าว : เปิดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากสมาคม YMCA เชียงใหม่และฮ่องกง

     เปิดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากสมาคม YMCA เชียงใหม่และฮ่องกง ซึ่งจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 10 - 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม นายอินสอน กันนา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนให้การต้อนรับคณะสมาคม YMCA เชียงใหม่และนักศึกษาจากฮ่องกง เพื่อจัดค่ายอาสาพัฒนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้มและครอบครัวอุปถัมภ์ โดยมี ดร.สมจิต สมอ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เป็นประธานเปิดค่ายอาสาพัฒนาและแลกเปลี่ยนวัฒน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ณัฐปภัสร์
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะประการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

     นางสุธีรัตน์ อริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดอย นายสมจิตต์ ภักดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหัวดอยได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อหารือในการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายปีการศึกษา 2561 นโยบายของ สพป.เชียงราย เขต 1 ,สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายพิเศษของรัฐบาล และการดำเนินงานโครงการพิเศษต่างๆ ที่โรงเรียนต้องดำเนินการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหัวดอย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ณัฐปภัสร์
หัวข้อข่าว : นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

     โรงเรียนบ้านหัวดอย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 และน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของ รัชกาลที่ 10 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักที่จะร่วมมือกันทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมกลางแจ้งปฐมวัย

     วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 นักเรียนชั้นปฐมวัย โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โดยการนำของนางปุญวรี พุทธฤทธิ์ ครูผู้ดูแลนักเรียนระดับปฐมวัย ทำกิจกรรมกลางแจ้ง..สำรวจโรงเรียนกัน ได้เวลาผึ้งน้อยออกหาน้ำหวาน..บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานร่าเริงของเด็กๆ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ณัฐปภัสร์
หัวข้อข่าว : ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานของโรงเรียน

     โรงเรียนบ้านหัวดอย ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่งานอาชีพ" ในการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯเชี่ยวชาญ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพญามังราย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ณัฐปภัสร์
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

     นางสุธีรัตน์ อริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดอย จัดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เพื่อแจ้งนโยบายการศึกษา แนวปฏิบัติการใช้หนังสือเรียนฟรี 15 ปี การเบิกค่าเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์การงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระเทคโนโลยี) , สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (สาระภูมิศาสตร์) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ณัฐปภัสร์
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมบทบาทหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนและการฝึกปฏิบัติเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ

     โรงเรียนบ้านหัวดอย ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย บูรณาการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง บทบาทหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนและการฝึกปฏิบัติเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการดำเนินงานกิจการของสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าสาย เมื่อวันที่ 24 และวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 –15.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหัวดอย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ณัฐปภัสร์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหัวดอยร่วมแสดง“พุทธพลังแผ่นดิน อัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินล้านนา”

     นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวดอย ได้รับโอกาส ร่วมการแสดงดนตรีสะล้อ ซอ ซึง พิณเปี๊ยะ ในงาน “พุทธพลังแผ่นดิน อัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินล้านนา” หรือเชิญตะวัน Art Festival ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 23-31 พ.ค.2561 จ.เชียงราย โดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)ได้รวบรวมผลงานจิตรกรรม วรรณกรรม ธรรมคีตา และประติมากรรมที่ล้วนเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย รวมทั้ง วัดไร่เชิญตะวันที่มีเอกลักษณ์แบบล้านนา มาเชื่อมโยงกับพุทธธรรม วันวิสาขบูชา วันสำคัญ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : สำรวจการสัญจรมอบทุนการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนผาขวางวิทยา

     นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูโรงเรียนผาขวางวิทยาได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการสภาองค์การนายจ้างการเกษตรธุรกิจอุตสาหกรรมไทย (สภา 8) เพื่อสำรวจการสัญจรมอบทุนการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนผาขวางวิทยา(ภาพข่าว โรงเรียนผาขวางวิทยา )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ
หัวข้อข่าว : ไหว้ครู 61

     วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2561 ทางโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือนำโดยนาย วิชัย สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู-นักเรียนได้จัดงานวันครูประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมทำพานไหว้ครูและแสดงออกถึงความเคารพในพระคุณของครู ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทักษะภาษา

     คณะชาวต่างชาติ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาแก่เด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งนาคำเด็กๆต่างสนุกสนานและได้รับความรู้ทักษะในด้านภาษาและมีความกล้าแสดงออก (ภาพ/ข่าว ครูอาทิตย์ )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ
หัวข้อข่าว : การทดสอบทางการศึกษา

     คณะผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครู กลุ่มโรงเรียน แม่ยาว - ดอยฮาง ได้เข้าร่วมประชุม โดยมี นายสมคิด อุดปิน รอง ผอ สพป เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วย ศน.จิราพร มงคลคำ และศน.นัฐพร ท้าวแพทย์ ได้ร่วมกันสรุปผลการทดสอบทางการศึกษา o-net nt ณ ห้องประชุม โรงเรียนแม่ยาววิทยา เมือง เชียงราย (ภาพ/ข่าว ครูอาทิตย์) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
หัวข้อข่าว : วันดื่มนมโลก

     นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ สนับสนุนให้คณะครูและนักเรียน รณรงค์ ในการดื่มนม เนื่องในวันดื่มนมโลก ณ บริเวณ หน้าเสาธง ของโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งตามปกติทางโรงเรียนก็จัดให้นักเรียนได้ดื่มนมทุกวันอยู่แล้ว .....จำรัส ฉันทะ(ครูไก่) ภาพ/ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/412 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36