ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 8 ท่าน ผู้เข้าชม 887096  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

     นายสุรพงษ์ อินทจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดพร้อมคณะครูจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2560 และแจ้งแนวนโยบายในปีการศึกษา 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอนุสรณ์ 79 ปี โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561//ปชส.โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
หัวข้อข่าว : พิธีเปิด "ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ที่พึ่งในสถานศึกษา"

     โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดจัดพิธีเปิด "ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ที่พึ่งในสถานศึกษา" โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นสถานที่ให้นักเรียน เยาวชน ได้ไปศึกษาหาข้อมูลและขอรับคำปรึกษา โดยความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมการปกครองและกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561//ปชส.โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนห้วยพลูพิทยา
หัวข้อข่าว : ติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน

     นางกัลยา ยงยศ ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 ติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (Reading Test : RT) ณ สนามสอบโรงเรียนห้วยพลูพิทยา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561//ปชส.โรงเรียนห้วยพลูพิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านจะคือ
หัวข้อข่าว : การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     โรงเรียนบ้านจะคือได้ทำการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ข้อสอบกลาง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะครูกรรมการคุมสอบ จากโรงเรียนห้วยชมภู และพันจ่าอากาศเอกพ่ออาสา ศรีทองอ่อน เป็นประธานสนามสอบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :ปราณี
หัวข้อข่าว : ประชุมวางแผนพัฒนาการศึกษาและการบริหารงานของคลัสเตอร์ที่ 3

     ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.ชร. เขต 1 และนายอรรณพ จูจันทร์ รอง ผอ.สพป.ชร.เขต 1 ประชุมเพื่อมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในครัสเตอร์ที่ 3 เพื่อวางแผนพัฒนาการศึกษาและการบริหารงาน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
หัวข้อข่าว : ชุมชนศึกษาดูงาน

     19 กุมภาพันธ์ 2561 นายประหยัด ป้องเรือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านใหม่มหาวัน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย นำสมาชิกกลุ่มพัฒนาอาชีพ จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงานการเลี้ยงไก่พันธุ์ไก่ ณ อุทยานการเรียนรู้แห่งยุวเกษตรกรรม โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน โดยมีนายอานนท์ จันทร์ชุม ครูผู้ดูแลโรงเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และนายประหยัด ทัพธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :ปราณี
หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายลูกเสือช่อสะอาด

     นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายลูกเสือช่อสะอาด ตามโครงการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยใช้กระบวนการลูกเสือ ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เขตบางเขน กทม.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่มอญวิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการแบ่งปันน้ำใจอุ่นไอรัก

     .....โรงเรียนแม่มอญวิทยาขอขอบคุณ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย เยอรมัน (K - tech) ที่มามอบโครงการแบ่งปันน้ำใจอุ่นไอรัก ให้กับน้องๆ นักเรียนแม่มอญวิทยา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บรรยากาศการร่วมกิจกรรมดังกล่าวเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน.....(ศรินญา/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านบ่อทอง
หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.เชียงราย 1ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบ่อทอง

     วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิเชียร มังคละ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อทองพร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา และ บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบ่อทอง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก โดยได้ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน และคณะได้เยี่ยมห้องเรียนและพบปะนักเรียน ได้ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนางาน รวมทั้งให้กำลังใจแก่คณะครู...กรรณิการ์ – ข่าว / ณชญาดา – ภาพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
หัวข้อข่าว : Stem Education

     13 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.แสงระวี ณ ลำพูน และ ดร.หาญศึก เล็บครุฑ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มาให้ความรู้และทำกิจกรรมสะเต็มศึกษาให้นักคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม
หัวข้อข่าว : แข่งทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

     โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป.เชียงราย เขต 1 โดยการนำของผู้อำนวยโรงเรียน นายอินสอน กันนาและคณะครู ได้นำนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (การประกวดภาพยนต์สั้น ระดับ ม.1-3) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :ณัฐปภัสร์
หัวข้อข่าว : โครงการเปิดโลกกว้างสู่แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปีการศึกษา 2560

     โรงเรียนบ้านหัวดอย จัดกิจกรมโครงการเปิดโลกกว้างสู่แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปีการศึกษา 2560 โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 3 จำนวน 36 คน และคณะครู จำนวน 13 คน ไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในภาคกลาง-ภาคตะวันตก เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา , ชมความยิ่งใหญ่ของพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ ณ อุทยานราชภักดิ์, แหล่งเรียนรู้จังหวัดเพชรบุรี อุทยานมังกรสวรค์จังหวัดสุพรณบุรีและสถานที่สำคัญอื่นๆ ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :ณัฐปภัสร์
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการจัดการค่ายพักแรมชั้น ม.1-ม.3

     นางสุธีรัตน์ อริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดอย นำนักเรียนที่เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ผลการแข่งขันโรงเรียนบ้านหัวดอยได้เหรียญทองอันดับที่ 4 และโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมทุุกท่าน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา
หัวข้อข่าว : รับมอบเสื้อกันหนาวจากท่านผู้ใหญ่ใจดี

      เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ดร. ฤกษ์ ศยามานนท์ อดีตรองผู้อำนวยการโครงการพัฒนาดอยตุงและคณะ ได้มามอบเสื้อกันหนาวให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา จำนวน 150 ตัว โดยมีนายสด ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ (อิสรภาพ ใสสะอาดภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
หัวข้อข่าว : การสอบ O-NET 2560 ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

     ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป. เชียงราย เขต1 ได้เยี่ยมชมสนามสอบ O-NET 2560 ที่โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) โดยมี นางสาวธนารักษ์ ปั้นเทียน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 ตัวแทนศูนย์สอบ นายสมเดช ชมพูรัตน์ ผอ.ร.ร.บ้านโป่งน้ำตก ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ หัวหน้าศูนย์สอบ และนายผจญ กุนา ผอ.ร.ร.บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ผู้ประสานงาน ให้การต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยม ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 (ริมธาร ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/411 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36