ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 12 ท่าน ผู้เข้าชม 887100  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่มอญวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

     ..เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561 นายคำนึง ยากองโค ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่มอญวิทยา พร้อมด้วยคณะครูร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ และให้เด็กๆ ทุกคนได้มีวันแห่งความสุข สนุกสนานกันอย่างถ้วนหน้า ซึ่งในวันเด็กปีนี้ได้มีคณะผู้ใหญ่ใจดีมาบริจาคงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันเด็กอีกด้วย ในการนี้ ทางโรงเรียนแม่มอญวิทยาจึงขอขอบพระคุณคณะผู้บริจาคงบประมาณสนับสนุนพร้อมด้วยผู้มีส่วนร่วมทุกคน ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ครั้งนี้ใ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ณัฐปภัสร์
หัวข้อข่าว : "ขอเวลาให้หมอพบครู"เข้าตรวจเยี่ยมติดตามพัฒนาการเด็ก

     นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช, ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์ และนางพิมพา ตามี่ ศึกษานิเทศ สพป.เชียงรายเขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมติดตามพัฒนาการเด็ก "ขอเวลาให้หมอพบครู" เพื่อแลกเปลี่ยน ซักถาม ขอคำชี้แนะจากคุณหมอเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ที่โรงเรียนบ้านหัวดอย โดยมีนางกรรณิกา สมเพชร และนางอมรา แก้วกาบคำ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและได้ติดตามการพัฒนาของเด็กทุกๆ ด้านเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ณัฐปภัสร์
หัวข้อข่าว : งานกีฬาสีสัมพันธ์และวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

     นายบุญล้อม โสภาพรม รองผู้อำนวยการ สพป.ชร เขต1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกีฬาสีสัมพันธ์และวันเด็กแห่งชาติพร้อมมอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีหัวดอย ประจำปี 2561 ท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นและไอฝน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหัวดอย และทางโรงเรียนขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกๆ ท่านที่ร่วมบริจาคโรงทาน ขนม ของเล่น และปัจจัยสนับสนุนต่างๆ สร้างความสุขให้กับนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :ณัฐปภัสร์
หัวข้อข่าว : นักเรียนทำบุญตักบาตรวันเด็กแห่งชาติ

     นางสุธีรัตน์ อริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดอย จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันที่ 11-12 มกราคม 2561 เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของตนเองต่อบทบาทที่มีกับเด็กและเยาวชน ที่ต้องดูแลด้วยความรัก ความเอาใจใส่จากครอบครัว และสังคม การสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้เด็ก ๆ และเยาวชนในด้านต่าง ๆ จะทำให้เด็กและเยาวชนสามารถก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง ซึ่งในบรรยากาศตอนเข้าได้ร่วมนำนักเรียนทำบุญตักบาตร ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร-บริษัท-ร้านค้า โดยเฉพาะชุมชนบ้านหัวดอย ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนที่ช่วยกันมอบขอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม๒๕๖๑ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
หัวข้อข่าว : วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

     นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว – ดอยฮาง กล่าวรายงานต่อ นายดุสิต อภิญญาวิศาล ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยแม่ซ้าย หมู่ ๑๑ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประธานเปิดงานและอ่านสารวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป. ชร. เขต ๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ...จำรัส ฉันทะ (ครูไก่) ..ภาพ/ข่าว.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าสักไก่
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านป่าสักไก่จัดกิจกรรมอบรมยาเสพติด ประจำปีการศึกษา2560

      นายปรีชา พันธุ์จำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักไก่ ได้มอบหมายให้ นางเทียมจิตต์ วิชาคำ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมยาเสพติดให้สถานศคกษาแก่นักเรียน โดยมีทีมวิทยากร"มัดปุ๊ก"มาเป็นผู้นำ ในการจัดกิจกรรมการอบรมป้องกันยาเสพติดใครั้งนี้ ซึ่งมีเป้าหมายคือนักเรียนในระดับชั้น ป.1-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและภัยของยาเสพติดประเภทต่างๆ ตลอดจนสามารถป้องกันตนเองจากภัยของยาเสพติดได้ โดยจัดกิจกรรมเป็นฐานการให้ความรู้ เกมส์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าสักไก่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชนประจำปี2561

      กีฬาสีสัมพันธ์ "ป่าสักไก่เกมส์ 2561" ณ สนามกีฬาโรงเรียน บ้านป่าสักไก่ นำโดยนายปรีชา พันธุ์จำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน,ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย,คณะกรรมการสถานศึกษา และประชาชนของหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านป่าสักไก่ ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ขึ้นในระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2561 โดยมีนายวิสูตร คำยอด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายเป็นประธานเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ให้เกิดควา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก สพป.ชร.1

     เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 นำโดยนายวิชัย ไพยารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ โดยมีผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน อาจารย์โอม บารมี ในนามเทวสถานวิหารธรรม เจ้าของร้านนมวัว รองนายกฯเทศบาลตำบลห้วยสักและคณะ ผู้บริจาคทุกท่านและผู้ที่มีส่วนร่วม ได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว มีการมอบทุนกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าสักไก่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2561

      เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561 นายปรีชา พันธุ์จำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักไก่ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนในทุกๆระดับชั้นอนุบาล-ป.6 กิจกรรมการเล่นเกมส์และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี,นักเรียนมีจิตอาสา โดยคุณสุณี หวังวณิชกุลพร้อมครอบครัว ตลอดจนมีหน่วยงานต่างๆที่ร่วมมอบของขวัญอาทิเช่น ฮอนด้า,ธนาคารออมสิน,ธนาคารกรุงไทย,เทศบาลตำบลบ้านดู่,ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ฯลฯ รวมทั้งเครือข่ายผู้ปกครอง-นักเรียนและคณะครูที่สนับสนุนข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : วันเด็กแห่งชาติ

     วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 นายทองเดิน เผ่าดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)พร้อมด้วยคณะครู กรรมการสถานศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯม.ราชภัฎเชียงรายได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้แก่นักเรียนโดยมีการจัดกิจกรรมเป็นฐานต่างๆให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานและมีความสุข ณ.บริเวณโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่ฯ(ปชส.โรงเรียน/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 และมอบทุนการศึกษา

     วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 โดยมีนายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร รอง ผอ.สพป.ชร.1ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและอ่านสาส์นในวันเด็กแห่งชาติและมอบทุนการศึกษาจากบริษัทโพรเซสเทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดยการประสานงานของคุณครูสมคิด เครือบุญให้แก่นักเรียน รร.อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) จำนวน 65 ทุนๆละ 2,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 130,000 บาท อากาศหนาวเย็นแต่บรรยากาศเป็นไปด้วยอบอุ่น ในงานได้จัดให้มีการแสดงของเด็กๆ หลายรายการ และได้มีหน่วยงานต่างๆ ผู้ปกค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
หัวข้อข่าว : งานกีฬาสีสัมพันธ์ “อนุบาลนางแลเกมส์ 60”

      วันที่ 9 มกราคม 2561 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) ได้จัดงานกีฬาสีสัมพันธ์ “อนุบาลนางแลเกมส์ 60” ซึ่งมี คุณสุรินทร์ เขื่อนเพชร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนางแล มาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ รร.ได้จัดแข่งขันกีฬาหลายประเภท ทั้งกรีฑา ฟุตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล ประกวดกองเชียร์ และขบวนพาเหรดขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความสำเร็จครั้งนี้ (ปชส.รร./ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
หัวข้อข่าว : นิทรรศการหนังสือภาพและนิทานนานาชาติ

     เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 นางพิมพา ตามี่ ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายคนทำงานเพื่อเด็กพิเศษจังหวัดเชียงราย ชมรมผู้ปกครองบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม "สนุกกับหนังสือภาพและสื่อสร้างสรรค์" จัดโดย เทศบาลนครเชียงราย เครือข่ายส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย มูลนิธิเมล็ดฝัน เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยใช้หนังสือภาพและสื่อสร้างสรรค์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : กีฬาสีสัมพันธ์

     วันพฤหัสดีที่11มกราคม2561สจ.อัมรินทร์ มณีรัตน์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาสีสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)โดยมีนายทองเดิน เผ่าดี ผอ.โรงเรียนและคณะครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น (ปชส.โรงเรียน/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา 2560

     โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม ได้จัดกิจกรรม "วันเด็กเเห่งชาติ" ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 โดยมีนายฉลอง เงินทองแดง ประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานเปิดงานและนายอินสอน กันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม อ่านสารจากท่านนายกรัฐมนตรีให้เด็กๆทราบทั่วกันบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมสนุกสนาน การแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 18/411 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36