ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 887089  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย
หัวข้อข่าว : การอบรม ฯ

     วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๑๕๖๐ นายชุมพล สนิทวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สพป.ชร. เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาว – ดอยฮาง ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรม “การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมี ร้อยตำรวจโท ศักดิ์ธนา หอมนาน รอง สวป. สภ. แม่ยาว ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร โดยนักเรียนให้ความสนใจและมีความรู้มากมาย ...จำรัส ฉันทะ (ครูไก่) ..ภาพ/ข่าว.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

     วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม2560 นายทองเดิน เผ่าดีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)ร่วมให้กำลังใจกับคณะครู สายชั้นป.1-3ที่จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ หาดเชียงราย เพื่อฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยมีการจัดกิจกรรมฐานความรู้กิจกรรมนันทนาการต่างๆมากมาย(ปชส.โรงเรียน/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ณัฐปภัสร์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายเดินทางไกล ประจำปี 2560

     โรงเรียนบ้านหัวดอย จัดกิจกรรมค่ายเดินทางไกล ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดี และ ศุกร์ ที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านหัวดอย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทางด้านร่างกายสติปัญญา และจิตใจ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีความรับชอบ มีความเสียสละ บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ และ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ /ป.ณัฐปภัสร์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ณัฐปภัสร์
หัวข้อข่าว : ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญกลุ่มเมืองใต้ ประจำปี 2560

     โรงเรียนบ้านหัวดอย เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญกลุ่มเมืองใต้ ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดี และ ศุกร์ ที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านท่าสาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทางด้านร่างกายสติปัญญา และจิตใจ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีความรับชอบ มีความเสียสละ บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ และ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ /ป.ณัฐปภัสร์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย จัดกิจกรรมเข้าค่าย ยุวกาชาด

     โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏ์ดรุณานุเคราะห์) จัดกิจกรรมเข้าค่าย ยุวกาชาด ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันพฤหัสบดี และ ศุกร์ ที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายฯ(CR1 PR 60 Tanakorn AMCR)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และเดินทางไกลในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

     โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏ์ดรุณานุเคราะห์) จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง และเดินทางไกลในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันพฤหัสบดี และ ศุกร์ ที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายฯ (CR1 PR 60 Tanakorn AMCR)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ กลุ่มเมืองใต้

     โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏ์ดรุณานุเคราะห์) เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ กลุ่มเมืองใต้ โดยมีโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎ์) โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย โรงเรียนบ้านหัวดอย โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ โรงเรียนบ้านท่าสาย เข้าร่วมกิจกรรม ในวันพฤหัสบดี และ ศุกร์ ที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านท่าสาย (CR1 PR 60 Tanakorn AMCR)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ห้วยสักเกมส์ประจำปี 2560

     นายนิพนธ์ สารถ้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและเยาวชนตำบลห้วยสัก"ห้วยสักเกมส์ประจำปี 2560 " โดย นายพิเศษ อาษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนและเยาวชนในตำบลห้วยสัก จำนวน 9 โรงเรียน และ 30 หมู่บ้าน มีการตื่นตัวในการเล่นกีฬา และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดทักษะทางการกีฬา ปลูกฝังเยาวชนให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดตลอดจนสุขมีภาพร่างกายที่แข็งแรง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนผาขวางวิทยา
หัวข้อข่าว : นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันท์ ประธานผู้ก่อตั้ง บริษัทซัคเซสมอร์ บีอิ้ง จำกัดมอบทุนการศึกษา

     นายสุรเจต ปาลี ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูโรงเรียนผาขวางวิทยา ให้การต้อนรับ นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันท์ ประธานผู้ก่อตั้ง บริษัทซัคเซสมอร์ บีอิ้ง จำกัด พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางขึ้นมามอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนผาขวางวิทยา จำนวน 20 ทุน และมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในเขตพื้นที่หย่อมบ้านพนาสวรรค์ จำนวน 1,200 ผื่น พร้อมทั้งออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้ประชาชนเข้ารับบริการ เช่น ตรวจสุขภาพ รักษาพยาบาลเบื้องต้น ตรวจฟัน ตรวจสายตา คลินิกสัตว์เลี้ยง และ ให้บริการตัดผม เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่มอญวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม และเดินทางไกล ประจำปี 2560

     .....โรงเรียนแม่มอญวิทยา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม และ เดินทางไกล ของ ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชนจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา การจัดกิจกรรมดังกล่าวผ่านไปด้วยดี จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้.....(ศรินญา/ภาพ - ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
หัวข้อข่าว : กีฬาสีสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

     ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 โดยนายสุรพงษ์ อินทจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดพร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯและผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนท่าสุดให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560//ปชส.โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนแม่มอญวิทยา
หัวข้อข่าว : การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ณ จังหวัดกำแพงเพชร

     .....โรงเรียนแม่มอญวิทยา โดยนายคำนึง ยากองโค ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนครู นำนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2560 จำนวน 5 รายการ ผลการแข่งขันดังกล่าวเป็นที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง.....(ศรินญา/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ปราณี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะชึวิต

     นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ร่วมเป็นวิทยากรให้โรงเรียนที่เข้าโครงการจัดกิจกรรมลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะชึวิต ณ ร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 โดยมี มี ร.ร.อนุบาลเมืองเชียงรายฯ ร.ร.อนุบาลดงมหาวัน ร.ร.ดอยลานพิทยา และ ร.ร.แม่มอญวิทยาร่วมโครงการฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ก้าวคนละก้าว

     นายบุญส่ง ศรีสายัณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย พร้อมคณะครู-บคลากรและนักเรียน ร่วมโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ “ กับพี่ตูน บอดี้แสลม วิ่งจากอำเภอเบตง-อำเภอแม่สาย ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.- 25 ธ.ค.2560 รวมเป็นระยะทาง 2,191 กิโลเมตร และได้สมทบทุนร่วมกับอำเภอเวียงชัย ซึ่งโรงเรียนอนุบาลร่วมเป็นจุดพักและแจกน้ำดื่มให้นักวิ่งที่เข้าร่วมในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 /PR.โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬานักเรียน ดอนศิลาเกมส์ 2560

     นายบุญล้อม โสภาพรม รองผู้อำนวยการสพป.เชียงรายเขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านจอเจริญ (ปชสรร./ภาพ/ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/411 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36