วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ได้พบปะและให้โอวาท นิสิตที่เข้าฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา โดยมี ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นทอง รองคณบดี วิทยาลัยการศึกษา พร้อมคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ติดตามนิเทศนิสิตที่เข้าฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา ณ สพป.เชียงราย เขต ๑
           เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ บรรยายพิเศษการพัฒนาผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาช่วยให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการงานทั้ง ๔ ด้านในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเชียงราย(สันต้นเปา) หน่วยพัฒนาประจำจังหวัดเชียงราย
 


          

 


ฉบับที่ 1332 วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 3 ท่าน
จำนวนผู้ชม 459720 ครั้ง Your IP Address is 54.162.229.109
          วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” และรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ. ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน” ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ผ่านช่องทาง Obec TV เพื่อรับทราบนโยบายข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษา และ สพฐ.จัดทำ OBEC LINE ๒๐๑๘ ซึ่งจะเป็นกลุ่มไลน์ของครู สพฐ.ทั่วประเทศ โดย สพฐ.จะใช้เป็นช่องทางในการแจ้งข่าวสาร แจ้งหนังสือราชการ องค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนและการอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สมัครสมาชิก OBEC LINE ๒๐๑๘ ที่ สพฐ. เปิดรับสมัครเป็นวันแรก
 


          

 
          เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต ๑ (โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมฯ)จัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEM Education) ตามที่ สพฐ. และ สสวท. ดำเนินการขับเคลีื่อนการจัดการเรียนรู้ฯ ด้วยระบบทางไกลระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๑ โอกาสนี้ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ได้พบปะและให้แนวคิดแนวปฏิบัติแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
           เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกประสบการณ์นิสิตจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้าฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการศึกษาและเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพด้านการศึกษา การทำงานสืบต่อไป

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทร.0-5371-7050,0-5360-0189,0-5371-1410,0-5371-3667 โทรสาร.0-5371-3668 chiangrai1@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” และรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ. ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน” ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ผ่านช่องทาง Obec TV เพื่อรับทราบนโยบายข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษา และ สพฐ.จัดทำ OBEC LINE ๒๐๑๘ ซึ่งจะเป็นกลุ่มไลน์ของครู สพฐ.ทั่วประเทศ โดย สพฐ.จะใช้เป็นช่องทางในการแจ้งข่าวสาร แจ้งหนังสือราชการ องค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนและการอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สมัครสมาชิก OBEC LINE ๒๐๑๘ ที่ สพฐ. เปิดรับสมัครเป็นวันแรก
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561
เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเชียงราย(สันต้นเปา) เป็นหน่วยพัฒนาประจำจังหวัดเชียงราย ซึ่งดำเนินการจัดการพัฒนาผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง ๔ เขต โดย เลขาธิการ กพฐ. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายผ่านระบบทางไกล (Video Conference) และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา โดยมีคณะวิทยากรทั้ง ๔ เขต นำโดย ผอ. ,รอง ผอ. สพป.เชียงราย ทั้ง ๔ เขต ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ผู้รักษาการฯปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” และรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ. ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน” ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ผ่านช่องทาง Obec TV เพื่อรับทราบนโยบายข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษา มาขับเคลื่อนการดำเนินงานและจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมพวงชมพู
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องสุพรรณิกา สพป.เชียงราย เขต ๒ คณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดและนำเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ผอ.สพป.เชียงราย ทั้ง ๔ เขต และ สพม.๓๖ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลและจัดทำรายละเอียด ก่อนนำเสนอ อกศจ.พิจารณาให้ความเห็นต่อ กศจ. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ. สพป.เชียงราย เขต ๑ ประธานเปิดงาน"เปิดเฮือน เยือนเฮา" โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ เป็นการนำเสนอผลงาน การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน สู่สาธารณะชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง โดยมี ผอ. จุฑารัตน์ วงค์หนัก ผอ. ร.ร. บ้านโป่งเกลือกล่าวต้อนรับ พ่อหลวงศรธนู อินธรรม กล่าวรายงาน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ. สพป.เชียงราย เขต ๑ ประธานเปิดงาน"เปิดเฮือน เยือนเฮา" โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ เป็นการนำเสนอผลงาน การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน สู่สาธารณะชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง โดยมี ผอ. จุฑารัตน์ วงค์หนัก ผอ. ร.ร. บ้านโป่งเกลือกล่าวต้อนรับ พ่อหลวงศรธนู อินธรรม กล่าวรายงาน
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” และรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ. ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน” ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ผ่านช่องทาง Obec TV เพื่อรับทราบนโยบาย ข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ณ ห้องประชุมพวงชมพู
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกล โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพฐ. ปีงบประมาณ พ ศ ๒๕๖๑
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ พร้อมคณะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.อุทัยธานี เขต ๒ นำทีมโดย นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต ๒ พร้อมคณะศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานตามกลุ่มงาน ณ สพป.เชียงราย เขต ๑
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เป็นประธานในพิธีงาน “เปิดเฮีือน เยือนบ้าน โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ปีการศึกษา ๒๕๖๐” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนในแต่ละระดับชั้นแสดงออกถึงศักยภาพความสามารถของนักเรียนในรอบปีที่ผ่านมาโดยได้จัดแสดงประชาสัมพันธ์ ณ อาคารอนุสรณ์ ๗๙ ปี โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/134 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า