.
 
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” และรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ. ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน” ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ผ่านช่องทาง Obec TV เพื่อรับทราบนโยบายข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษา และ สพฐ.จัดทำ OBEC LINE ๒๐๑๘ ซึ่งจะเป็นกลุ่มไลน์ของครู สพฐ.ทั่วประเทศ โดย สพฐ.จะใช้เป็นช่องทางในการแจ้งข่าวสาร แจ้งหนังสือราชการ องค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนและการอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สมัครสมาชิก OBEC LINE ๒๐๑๘ ที่ สพฐ. เปิดรับสมัครเป็นวันแรก

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ได้พบปะและให้โอวาท นิสิตที่เข้าฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา โดยมี ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นทอง รองคณบดี วิทยาลัยการศึกษา พร้อมคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ติดตามนิเทศนิสิตที่เข้าฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา ณ สพป.เชียงราย เขต ๑

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต ๑ (โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมฯ)จัดอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEM Education) ตามที่ สพฐ. และ สสวท. ดำเนินการขับเคลีื่อนการจัดการเรียนรู้ฯ ด้วยระบบทางไกลระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๑ โอกาสนี้ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ได้พบปะและให้แนวคิดแนวปฏิบัติแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกประสบการณ์นิสิตจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้าฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการศึกษาและเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพด้านการศึกษา การทำงานสืบต่อไป

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดข่าวอีนิวส์
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ บรรยายพิเศษการพัฒนาผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาช่วยให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการงานทั้ง ๔ ด้านในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเชียงราย(สันต้นเปา) หน่วยพัฒนาประจำจังหวัดเชียงราย
 
..