E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


[ Home | กลับหน้าหลัก ] [ เข้าสู่ระบบจัดการ ]
จํานวนภาพข่าวทั้งหมด 865 ภาพข่าว ค้นหาภาพข่าว
ภาพข่าวที่ ภาพข่าว / Topic ผู้ตั้งภาพข่าว [วันที่ภาพข่าว] อ่าน ข้อมูลล่าสุด [วันที่]
0937 ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์ปรีชา ขนฺติพโล มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 ส.ค. 2561] 15 9 [2 ส.ค. 2561]
0936 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 ส.ค. 2561] 19 9 [2 ส.ค. 2561]
0935 "ปลูกป่า สร้างคน" สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 ส.ค. 2561] 12 7 [2 ส.ค. 2561]
0934 เปิดบ้านมอนเทสซอรีปฐมวัย ในบริบทสพป.เชียงราย เขต ๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 ส.ค. 2561] 20 14 [2 ส.ค. 2561]
0933 แนวทางการพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 ส.ค. 2561] 11 8 [2 ส.ค. 2561]
0932 ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมกิจกรรม“มอนเทสซอรีปฐมวัย ในบริบท สพป.เชียงราย เขต ๑” มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [31 ก.ค. 2561] 10 5 [31 ก.ค. 2561]
0931 ประชุมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเด็กพิการ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [31 ก.ค. 2561] 20 13 [31 ก.ค. 2561]
0930 ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ลงพื้นที่ให้กำลังใจครู 3 หน่วยพัฒนาในจังหวัดเชียงราย มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [31 ก.ค. 2561] 9 3 [31 ก.ค. 2561]
0929 นิทรรศการแสดงผลงาน มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [8 มิ.ย. 2561] 114 48 [8 มิ.ย. 2561]
0928 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [23 พ.ค. 2561] 28 4 [23 พ.ค. 2561]
0927 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงรายเขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [23 พ.ค. 2561] 42 19 [23 พ.ค. 2561]
0926 สะเต็มศึกษา มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [9 พ.ค. 2561] 44 20 [9 พ.ค. 2561]
0925 การอบรมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [1 พ.ค. 2561] 31 7 [1 พ.ค. 2561]
0924 เปิดโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” Life Saving โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [1 พ.ค. 2561] 28 9 [1 พ.ค. 2561]
0923 การเพิ่มศักยภาพคนพิการทางการเรียนรู้ในด้านการประกอบอาชีพมีงานทำ มีรายได้ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [30 เม.ย. 2561] 30 12 [1 พ.ค. 2561]
0922 พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว – ทำบุญสำนักงานฯ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [19 เม.ย. 2561] 67 39 [3 พ.ค. 2561]
0921 รดน้ำดำหัว “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [19 เม.ย. 2561] 30 6 [19 เม.ย. 2561]
0920 กีฬาสานสัมพันธ์ ๕ เขต จังหวัดเชียงราย มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [3 เม.ย. 2561] 41 4 [3 เม.ย. 2561]
0919 พิธีมอบเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๐ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 เม.ย. 2561] 129 87 [3 เม.ย. 2561]
0918 รับมอบห้องสมุด “๑๐๐ ปี ศรีจุฬา” ณ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ [27 มี.ค. 2561] 34 6 [27 มี.ค. 2561]
0917 สพป.อุทัยธานี เขต ๒ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานตามกลุ่มงาน มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 มี.ค. 2561] 54 12 [2 มี.ค. 2561]
0915 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบกลาง มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 มี.ค. 2561] 50 7 [2 มี.ค. 2561]
0914 งาน “เปิดเฮีือน เยือนบ้าน โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ปีการศึกษา ๒๕๖๐” มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 มี.ค. 2561] 56 12 [2 มี.ค. 2561]
0913 การพัฒนาผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 มี.ค. 2561] 46 6 [2 มี.ค. 2561]
0912 การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (รอบระดับประเทศ) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [28 ก.พ. 2561] 54 15 [28 ก.พ. 2561]
0911 ประชุมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มคลัสเตอร์ที่ ๓ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [22 ก.พ. 2561] 46 6 [22 ก.พ. 2561]
0910 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (Reading Test :RT) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [22 ก.พ. 2561] 48 9 [22 ก.พ. 2561]
0909 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [10 ก.พ. 2561] 68 16 [10 ก.พ. 2561]
0908 นายบุญล้อม โสภาพรม รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดและมอบรางวัลแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [9 ก.พ. 2561] 62 18 [9 ก.พ. 2561]
0907 ผอ.สพปเชียงราย เขต 1 ร่วมทำบุญตักบาตร และอ่านสารวันครู มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [9 ก.พ. 2561] 50 3 [9 ก.พ. 2561]
= ภาพข่าวใหม่ = ภาพข่าวที่ยังไม่มีคนตอบ = ภาพข่าวที่ถูกตอบแล้ว = ภาพข่าวสุดฮอต
กำลังแสดงหน้าที่ 1/29 หน้าถัดไป=2
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>