E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


[ Home | กลับหน้าหลัก ] [ เข้าสู่ระบบจัดการ ]
จํานวนภาพข่าวทั้งหมด 885 ภาพข่าว ค้นหาภาพข่าว
ภาพข่าวที่ ภาพข่าว / Topic ผู้ตั้งภาพข่าว [วันที่ภาพข่าว] อ่าน ข้อมูลล่าสุด [วันที่]
0959 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [17 ต.ค. 2561] 8 7 [17 ต.ค. 2561]
0957 โครงการพัฒนาองค์การ OD มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [17 ต.ค. 2561] 7 5 [17 ต.ค. 2561]
0956 ยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [27 ก.ย. 2561] 21 7 [27 ก.ย. 2561]
0955 การจัดการสิ่งแวดล้อม ในสถานศึกษา มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [27 ก.ย. 2561] 19 9 [27 ก.ย. 2561]
0954 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [27 ก.ย. 2561] 21 7 [27 ก.ย. 2561]
0953 พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน สพท.เขต ภาคเหนือ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [26 ก.ย. 2561] 16 7 [26 ก.ย. 2561]
0952 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.กระบี่ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [15 ก.ย. 2561] 23 10 [15 ก.ย. 2561]
0951 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.ลำปาง เขต ๓ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [8 ก.ย. 2561] 24 10 [8 ก.ย. 2561]
0950 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร(2) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [8 ก.ย. 2561] 22 7 [8 ก.ย. 2561]
0949 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร (1) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [8 ก.ย. 2561] 25 13 [8 ก.ย. 2561]
0948 พิธีเปิดมหกรรมการจัดการศึกษาเรียนรวม “ฮัก ฮู้ ฮ่วม เฮียน” (1) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [8 ก.ย. 2561] 28 11 [8 ก.ย. 2561]
0947 กุญแจประตู สู่ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [6 ก.ย. 2561] 35 21 [6 ก.ย. 2561]
0945 เตรียมความพร้อมล่วงหน้า O-NET ณ ศูนย์สอบ O-NET สพป.เชียงราย เขต ๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [5 ก.ย. 2561] 17 6 [5 ก.ย. 2561]
0944 “การจัดการศึกษาปฐมวัย” จากหลักสูตรสู่การปฏิบัติ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [5 ก.ย. 2561] 26 13 [5 ก.ย. 2561]
0943 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมาย วินัย อุทธรณ์ และข้อร้องทุกข์ของข้าราชการ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [31 ส.ค. 2561] 29 16 [31 ส.ค. 2561]
0942 ประชุม ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ทั่วประเทศสังกัด สพฐ. มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [22 ส.ค. 2561] 28 11 [22 ส.ค. 2561]
0941 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.น่าน เขต ๒ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [22 ส.ค. 2561] 30 15 [22 ส.ค. 2561]
0940 ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ มอบนโยบายและประเมินผลการบริหารติดตามสพท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [20 ส.ค. 2561] 32 12 [20 ส.ค. 2561]
0939 พุธเช้า ข่าวโรงเรียน พุธเช้า ข่าว สพฐ. มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [20 ส.ค. 2561] 22 5 [20 ส.ค. 2561]
0938 รมช.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School ณ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [20 ส.ค. 2561] 31 15 [20 ส.ค. 2561]
0937 ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์ปรีชา ขนฺติพโล มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 ส.ค. 2561] 24 9 [2 ส.ค. 2561]
0936 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 ส.ค. 2561] 29 9 [2 ส.ค. 2561]
0935 "ปลูกป่า สร้างคน" สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 ส.ค. 2561] 20 7 [2 ส.ค. 2561]
0934 เปิดบ้านมอนเทสซอรีปฐมวัย ในบริบทสพป.เชียงราย เขต ๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 ส.ค. 2561] 29 14 [2 ส.ค. 2561]
0933 แนวทางการพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 ส.ค. 2561] 19 8 [2 ส.ค. 2561]
0932 ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมกิจกรรม“มอนเทสซอรีปฐมวัย ในบริบท สพป.เชียงราย เขต ๑” มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [31 ก.ค. 2561] 15 5 [31 ก.ค. 2561]
0931 ประชุมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเด็กพิการ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [31 ก.ค. 2561] 25 13 [31 ก.ค. 2561]
0930 ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ลงพื้นที่ให้กำลังใจครู 3 หน่วยพัฒนาในจังหวัดเชียงราย มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [31 ก.ค. 2561] 16 3 [31 ก.ค. 2561]
0929 นิทรรศการแสดงผลงาน มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [8 มิ.ย. 2561] 125 48 [8 มิ.ย. 2561]
0928 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [23 พ.ค. 2561] 34 4 [23 พ.ค. 2561]
= ภาพข่าวใหม่ = ภาพข่าวที่ยังไม่มีคนตอบ = ภาพข่าวที่ถูกตอบแล้ว = ภาพข่าวสุดฮอต
กำลังแสดงหน้าที่ 1/30 หน้าถัดไป=2
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>