E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


สพป.เชียงราย เขต ๑ รับนโยบาย “เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน”


วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ประธานพิธีเปิดและพบปะผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนสังกัด สพป.เชียงราย เขต ๑ จำนวน ๑๐๔ คน และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Conference การมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติของเลขาธิการ กพฐ. ในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบ บทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและให้สามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพญามังราย
ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 12:44 น. ]สพป.เชียงราย เขต ๑ รับนโยบาย “เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน”
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 12:45 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1สพป.เชียงราย เขต ๑ รับนโยบาย “เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน”
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 12:46 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2สพป.เชียงราย เขต ๑ รับนโยบาย “เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน”
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 12:46 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3สพป.เชียงราย เขต ๑ รับนโยบาย “เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน”
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 12:53 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4สพป.เชียงราย เขต ๑ รับนโยบาย “เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน”
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 12:54 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5สพป.เชียงราย เขต ๑ รับนโยบาย “เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน”
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 12:55 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6สพป.เชียงราย เขต ๑ รับนโยบาย “เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน”
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 12:55 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7สพป.เชียงราย เขต ๑ รับนโยบาย “เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน”
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 12:56 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1