E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


ประชุมเตรียมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล


วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ประธานการประชุมเตรียมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาที่เน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเองเกิดความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษา ให้สอดรับนโยบายกับคำกล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และดำเนินการขับเคลื่อนโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยเริ่มโรงเรียนประถมศึกษา ระดับตำบลก่อน และพัฒนาไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับอำเภอ และพื้นที่พิเศษ ตามลำดับ ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต ๑
ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 15:45 น. ]ประชุมเตรียมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 15:45 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1ประชุมเตรียมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 15:46 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2ประชุมเตรียมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 15:46 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3ประชุมเตรียมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 15:46 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4ประชุมเตรียมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 15:47 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5ประชุมเตรียมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 15:47 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6ประชุมเตรียมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 15:47 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1