E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


๗ ผอ.สพท. คลัสเตอร์ ๑๖ รับการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ระยะเวลา ๑ ปี


ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ พร้อมกับ ผอ.สพท. ในเขตตรวจราชการ ๑๖ ประกอบด้วย ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๒, ๔ สพม.๓๖, ผอ.สพป.พะเยา เขต ๒, ผอ.สพป.แพร่ เขต ๒ และ ผอ.สพป.น่าน เขต ๑ เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาระยะเวลา ๑ ปี ต่อคณะกรรมการประเมินฯ โดยมี นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ เป็นประธานกรรมการซึ่งเป็นการประเมินในรอบ ๑๒ เดือน เพื่อนำไปสู่การบรรจุุและแต่งตั้งตามเงื่อนไขของหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ต่อไป ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต ๒
ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08:52 น. ]๗ ผอ.สพท. คลัสเตอร์ ๑๖ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ระยะเวลา ๑ ปี
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08:53 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1๗ ผอ.สพท. คลัสเตอร์ ๑๖ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ระยะเวลา ๑ ปี
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08:54 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2๗ ผอ.สพท. คลัสเตอร์ ๑๖ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ระยะเวลา ๑ ปี
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08:54 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3๗ ผอ.สพท. คลัสเตอร์ ๑๖ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ระยะเวลา ๑ ปี
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08:55 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4๗ ผอ.สพท. คลัสเตอร์ ๑๖ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ระยะเวลา ๑ ปี
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08:55 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5๗ ผอ.สพท. คลัสเตอร์ ๑๖ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ระยะเวลา ๑ ปี
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08:56 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6๗ ผอ.สพท. คลัสเตอร์ ๑๖ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ระยะเวลา ๑ ปี
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08:57 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7๗ ผอ.สพท. คลัสเตอร์ ๑๖ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ระยะเวลา ๑ ปี
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08:57 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8๗ ผอ.สพท. คลัสเตอร์ ๑๖ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ระยะเวลา ๑ ปี
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08:58 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9๗ ผอ.สพท. คลัสเตอร์ ๑๖ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ระยะเวลา ๑ ปี
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08:59 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10๗ ผอ.สพท. คลัสเตอร์ ๑๖ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ระยะเวลา ๑ ปี
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08:59 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11๗ ผอ.สพท. คลัสเตอร์ ๑๖ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ระยะเวลา ๑ ปี
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 น. ] ผู้ตอบคนที่ 12๗ ผอ.สพท. คลัสเตอร์ ๑๖ รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ระยะเวลา ๑ ปี
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09:02 น. ] ผู้ตอบคนที่ 13.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1