E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


เปิดแข่งขันแล้ว กีฬานักเรียน“ขุนกรณ์ดอนชัยเกมส์ 2561”


วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “ขุนกรณ์ดอนชัยเกมส์ 2561” เป็นการแข่งขันกีฬานักเรียนในกลุ่มขุนกรณ์ดอนชัย 9 โรงเรียน บ้านแม่กรณ์ บ้านปางริมกรร์ บ้านปางคึก บ้านริมลาว บ้านป่าอ้อดอนชัย บ้านห้วยทราย
บ้านปุยคำ บ้านสันกลาง และบ้านหนองหม้อ โดยมีผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู และผู้ปกครอง ร่วมพิธีเปิด อีกทั้งรับชมการแสดงคีตะมวยไทยของนักเรียน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย
ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09:20 น. ]เปิดแข่งขันแล้ว กีฬานักเรียน“ขุนกรณ์ดอนชัยเกมส์ 2561”
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09:20 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1เปิดแข่งขันแล้ว กีฬานักเรียน“ขุนกรณ์ดอนชัยเกมส์ 2561”
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09:21 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2เปิดแข่งขันแล้ว กีฬานักเรียน“ขุนกรณ์ดอนชัยเกมส์ 2561”
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09:21 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3เปิดแข่งขันแล้ว กีฬานักเรียน“ขุนกรณ์ดอนชัยเกมส์ 2561”
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09:22 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4เปิดแข่งขันแล้ว กีฬานักเรียน“ขุนกรณ์ดอนชัยเกมส์ 2561”
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09:22 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5เปิดแข่งขันแล้ว กีฬานักเรียน“ขุนกรณ์ดอนชัยเกมส์ 2561”
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09:22 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6เปิดแข่งขันแล้ว กีฬานักเรียน“ขุนกรณ์ดอนชัยเกมส์ 2561”
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09:25 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7เปิดแข่งขันแล้ว กีฬานักเรียน“ขุนกรณ์ดอนชัยเกมส์ 2561”
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09:25 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8เปิดแข่งขันแล้ว กีฬานักเรียน“ขุนกรณ์ดอนชัยเกมส์ 2561”
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09:26 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9เปิดแข่งขันแล้ว กีฬานักเรียน“ขุนกรณ์ดอนชัยเกมส์ 2561”
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09:26 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10เปิดแข่งขันแล้ว กีฬานักเรียน“ขุนกรณ์ดอนชัยเกมส์ 2561”
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09:26 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11เปิดแข่งขันแล้ว กีฬานักเรียน“ขุนกรณ์ดอนชัยเกมส์ 2561”
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09:27 น. ] ผู้ตอบคนที่ 12เปิดแข่งขันแล้ว กีฬานักเรียน“ขุนกรณ์ดอนชัยเกมส์ 2561”
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09:27 น. ] ผู้ตอบคนที่ 13เปิดแข่งขันแล้ว กีฬานักเรียน“ขุนกรณ์ดอนชัยเกมส์ 2561”
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09:27 น. ] ผู้ตอบคนที่ 14เปิดแข่งขันแล้ว กีฬานักเรียน“ขุนกรณ์ดอนชัยเกมส์ 2561”
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09:28 น. ] ผู้ตอบคนที่ 15เปิดแข่งขันแล้ว กีฬานักเรียน“ขุนกรณ์ดอนชัยเกมส์ 2561”
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09:28 น. ] ผู้ตอบคนที่ 16เปิดแข่งขันแล้ว กีฬานักเรียน“ขุนกรณ์ดอนชัยเกมส์ 2561”
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09:29 น. ] ผู้ตอบคนที่ 17เปิดแข่งขันแล้ว กีฬานักเรียน“ขุนกรณ์ดอนชัยเกมส์ 2561”
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09:29 น. ] ผู้ตอบคนที่ 18เปิดแข่งขันแล้ว กีฬานักเรียน“ขุนกรณ์ดอนชัยเกมส์ 2561”
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09:29 น. ] ผู้ตอบคนที่ 19เปิดแข่งขันแล้ว กีฬานักเรียน“ขุนกรณ์ดอนชัยเกมส์ 2561”
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09:30 น. ] ผู้ตอบคนที่ 20.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1