E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


กีฬาสานสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 1


เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดงานกีฬาสีสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 1 พื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมการแข่งขันกีฬาร่วมถึงการมีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกายเป็นประจำ สม่ำเสมอ และยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมมิตรภาพ ความสามัคคี อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ ลานหน้าอาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 15:39 น. ]กีฬาสานสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 1
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 16:09 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2กีฬาสานสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 1
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 16:09 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3กีฬาสานสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 1
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 16:09 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4กีฬาสานสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 1
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 16:10 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5กีฬาสานสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 1
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 16:10 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6กีฬาสานสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 1
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 16:10 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7กีฬาสานสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 1
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 16:11 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8กีฬาสานสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 1
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 16:11 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9กีฬาสานสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 1
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 16:12 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10กีฬาสานสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 1
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 16:12 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11กีฬาสานสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 1
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 16:13 น. ] ผู้ตอบคนที่ 12กีฬาสานสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 1
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 16:13 น. ] ผู้ตอบคนที่ 13กีฬาสานสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 1
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 16:14 น. ] ผู้ตอบคนที่ 14กีฬาสานสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 1
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 16:14 น. ] ผู้ตอบคนที่ 16กีฬาสานสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 1
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 16:15 น. ] ผู้ตอบคนที่ 17กีฬาสานสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 1
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09:42 น. ] ผู้ตอบคนที่ 18กีฬาสานสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 1
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09:42 น. ] ผู้ตอบคนที่ 19กีฬาสานสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 1
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09:43 น. ] ผู้ตอบคนที่ 20กีฬาสานสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 1
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09:45 น. ] ผู้ตอบคนที่ 21กีฬาสานสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 1
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09:45 น. ] ผู้ตอบคนที่ 22กีฬาสานสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 1
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09:46 น. ] ผู้ตอบคนที่ 23กีฬาสานสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 1
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09:47 น. ] ผู้ตอบคนที่ 24กีฬาสานสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 1
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09:47 น. ] ผู้ตอบคนที่ 25.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1