E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่สากล 2562


กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่สากล 2562
ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 11:29 น. ]กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่สากล 2562
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 11:30 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่สากล 2562
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 11:31 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่สากล 2562
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 11:31 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่สากล 2562
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 11:32 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่สากล 2562
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 11:32 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่สากล 2562
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 11:33 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่สากล 2562
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 11:33 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่สากล 2562
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 11:34 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่สากล 2562
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 11:34 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่สากล 2562
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 11:34 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่สากล 2562
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 11:35 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่สากล 2562
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 11:35 น. ] ผู้ตอบคนที่ 12กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่สากล 2562
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 11:36 น. ] ผู้ตอบคนที่ 13กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่สากล 2562
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 11:37 น. ] ผู้ตอบคนที่ 14กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่สากล 2562
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 11:37 น. ] ผู้ตอบคนที่ 15กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่สากล 2562
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 11:38 น. ] ผู้ตอบคนที่ 16กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่สากล 2562
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 11:38 น. ] ผู้ตอบคนที่ 17กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่สากล 2562
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 11:40 น. ] ผู้ตอบคนที่ 19กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่สากล 2562
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 11:40 น. ] ผู้ตอบคนที่ 20กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่สากล 2562
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 11:41 น. ] ผู้ตอบคนที่ 21กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่สากล 2562
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 202.29.215.174 [ วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 11:41 น. ] ผู้ตอบคนที่ 22.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1