E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโป่ง


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโป่ง ที่ได้รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็กประจำปี 2561 และเยี่ยวชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางศาสตร์พระราชา ในโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:36 น. ]ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโป่ง
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:36 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโป่ง
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:37 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโป่ง
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:37 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโป่ง
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:37 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโป่ง
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:38 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโป่ง
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:38 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโป่ง
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:39 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโป่ง
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:39 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1