E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


คัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑


ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ตรวจเยี่ยมการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์สอบ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ เป็นความร่วมมือระหว่าง สพฐ. และ สสวท. เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีแววอัจฉริยภาพเข้ารับการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างเต็มตามศักยภาพ โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด สมัครสอบในโครงการวิชาคณิตศาสตร์ ป.๓ จำนวน ๒๙๗ คน วิทยาศาสตร์ ป.๓ ๒๗๕ คน คณิตศาสตร์ ป.๖ จำนวน ๑,๑๗๗ คน และวิทยาศาสตร์ ป.๖ จำนวน ๑,๑๘๕ คน
ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:51 น. ]คัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:51 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1คัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:52 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2นายอรรณพ จูจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ประธานเปิดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านสันโค้งฯ
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:53 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3นายอรรณพ จูจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ประธานเปิดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านสันโค้งฯ
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:53 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ตรวจเยี่ยมการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์สอบ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ เป็นความร่วมมือระหว่าง สพฐ. และ สสวท. เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีแววอัจฉริยภาพเข้ารับการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างเต็มตามศักยภาพ โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด สมัครสอบในโครงการวิชาคณิตศาสตร์ ป.๓ จำนวน ๒๙๗ คน วิทยาศาสตร์ ป.๓ ๒๗๕ คน คณิตศาสตร์ ป.๖ จำนวน ๑,๑๗๗ คน และวิทยาศาสตร์ ป.๖ จำนวน ๑,๑๘๕ คน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:54 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ตรวจเยี่ยมการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์สอบ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ เป็นความร่วมมือระหว่าง สพฐ. และ สสวท. เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีแววอัจฉริยภาพเข้ารับการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างเต็มตามศักยภาพ โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด สมัครสอบในโครงการวิชาคณิตศาสตร์ ป.๓ จำนวน ๒๙๗ คน วิทยาศาสตร์ ป.๓ ๒๗๕ คน คณิตศาสตร์ ป.๖ จำนวน ๑,๑๗๗ คน และวิทยาศาสตร์ ป.๖ จำนวน ๑,๑๘๕ คน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:54 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ ตรวจเยี่ยมการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์สอบ ร.ร.บ้านสันโค้งฯ เป็นความร่วมมือระหว่าง สพฐ. และ สสวท. เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีแววอัจฉริยภาพเข้ารับการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างเต็มตามศักยภาพ โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัด สมัครสอบในโครงการวิชาคณิตศาสตร์ ป.๓ จำนวน ๒๙๗ คน วิทยาศาสตร์ ป.๓ ๒๗๕ คน คณิตศาสตร์ ป.๖ จำนวน ๑,๑๗๗ คน และวิทยาศาสตร์ ป.๖ จำนวน ๑,๑๘๕ คน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:54 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1