E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


" PLC เตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุ่มนิเทศฯ"


ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ มอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในการ PLC ของกลุ่มนิเทศฯ ระหว่างวันที่ ๑๒ -๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต ๑
ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:20 น. ]" PLC เตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุ่มนิเทศฯ"
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:21 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1" PLC เตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุ่มนิเทศฯ"
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:21 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2" PLC เตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุ่มนิเทศฯ"
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:21 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3" PLC เตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุ่มนิเทศฯ"
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:22 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4" PLC เตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุ่มนิเทศฯ"
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:22 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5" PLC เตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุ่มนิเทศฯ"
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:22 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6" PLC เตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุ่มนิเทศฯ"
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:22 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7" PLC เตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุ่มนิเทศฯ"
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:23 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1