E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑


วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพวงชมพู ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อจัดทำรายงานฯ รอบ ๑๒ เดือน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังได้กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐและแนวทางการติดตามที่ สพฐ. กำหนด
ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:30 น. ]วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพวงชมพู ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อจัดทำรายงานฯ รอบ ๑๒ เดือน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังได้กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐและแนวทางการติดตามที่ สพฐ. กำหนด
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:31 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:31 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:31 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1