E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


ประชุมชี้แจงระบบการบริหารจัดการสอบ NT Access


วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ การใช้ระบบโปรแกรม NT Access มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ Numeracy)
และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ผลการประเมินที่ได้เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกำหนดยุทธศาสตร์ระดับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนในลำดับต่อไป โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียน ครูวิชาการ และธุรการโรงเรียน ซึ่งเป็นคณะกรรมการศูนย์สอบเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต ๑
ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:54 น. ]ประชุมชี้แจงระบบการบริหารจัดการสอบ NT Access
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:54 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1ประชุมชี้แจงระบบการบริหารจัดการสอบ NT Access
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:54 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2ประชุมชี้แจงระบบการบริหารจัดการสอบ NT Access
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:55 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3ประชุมชี้แจงระบบการบริหารจัดการสอบ NT Access
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:55 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4ประชุมชี้แจงระบบการบริหารจัดการสอบ NT Access
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:55 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5ประชุมชี้แจงระบบการบริหารจัดการสอบ NT Access
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:55 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6ประชุมชี้แจงระบบการบริหารจัดการสอบ NT Access
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:56 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7ประชุมชี้แจงระบบการบริหารจัดการสอบ NT Access
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:56 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8ประชุมชี้แจงระบบการบริหารจัดการสอบ NT Access
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:57 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9ประชุมชี้แจงระบบการบริหารจัดการสอบ NT Access
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:57 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10ประชุมชี้แจงระบบการบริหารจัดการสอบ NT Access
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:58 น. ] ผู้ตอบคนที่ 13ประชุมชี้แจงระบบการบริหารจัดการสอบ NT Access
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:58 น. ] ผู้ตอบคนที่ 14.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1