E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เดินหน้านำนโยบายลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวนนักเรียน


วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ พร้อมด้วยคณะบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวนนักเรียนในโรงเรียนบนพื้นที่สูง ตามนโยบายการนับจำนวนนักเรียน การยืนยันการมีตัวตนที่มีอยู่จริง เพื่อขับเคลื่อนให้สถานศึกษาได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มตามศักยภาพโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
ประชาสัมพันธ์ 118.172.136.202 [ วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:04 น. ]ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เดินหน้านำนโยบายลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวนนักเรียน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.172.136.202 [ วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:07 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เดินหน้านำนโยบายลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวนนักเรียน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.172.136.202 [ วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:26 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เดินหน้านำนโยบายลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวนนักเรียน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.172.136.202 [ วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:27 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เดินหน้านำนโยบายลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวนนักเรียน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.172.136.202 [ วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:27 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เดินหน้านำนโยบายลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวนนักเรียน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.172.136.202 [ วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:28 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เดินหน้านำนโยบายลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวนนักเรียน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.172.136.202 [ วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:30 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เดินหน้านำนโยบายลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวนนักเรียน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.172.136.202 [ วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:30 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เดินหน้านำนโยบายลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวนนักเรียน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.172.136.202 [ วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:31 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เดินหน้านำนโยบายลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวนนักเรียน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.172.136.202 [ วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:31 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เดินหน้านำนโยบายลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวนนักเรียน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.172.136.202 [ วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:32 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เดินหน้านำนโยบายลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวนนักเรียน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.172.136.202 [ วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:33 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เดินหน้านำนโยบายลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวนนักเรียน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.172.136.202 [ วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:44 น. ] ผู้ตอบคนที่ 12ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เดินหน้านำนโยบายลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวนนักเรียน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.172.136.202 [ วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:45 น. ] ผู้ตอบคนที่ 13ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เดินหน้านำนโยบายลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวนนักเรียน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.172.136.202 [ วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:45 น. ] ผู้ตอบคนที่ 14ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เดินหน้านำนโยบายลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวนนักเรียน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.172.136.202 [ วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:46 น. ] ผู้ตอบคนที่ 15ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เดินหน้านำนโยบายลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวนนักเรียน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.172.136.202 [ วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:47 น. ] ผู้ตอบคนที่ 16ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เดินหน้านำนโยบายลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวนนักเรียน
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.172.136.202 [ วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:47 น. ] ผู้ตอบคนที่ 17กาแฟ แบบอินทรีย์ โรงเรียนแม่มอญวิทยา
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.172.136.202 [ วันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 21:54 น. ] ผู้ตอบคนที่ 18.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1