E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์


วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำหนดราคากลาง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ หลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือก งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อใช้ดำเนินการจัดซื้อให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1
ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:11 น. ]การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:12 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:12 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:13 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:13 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:14 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:14 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:15 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
โดยคุณ ประชาสัมพันธ์ 118.174.65.248 [ วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:16 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8.::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1