E-album ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1


[ Home | กลับหน้าหลัก ] [ เข้าสู่ระบบจัดการ E-album ]
จํานวนภาพข่าวทั้งหมด 930 ภาพข่าว ค้นหาภาพข่าว
ภาพข่าวที่ ภาพข่าว / Topic ผู้ตั้งภาพข่าว [วันที่ภาพข่าว] อ่าน ข้อมูลล่าสุด [วันที่]
0942 ประชุม ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ทั่วประเทศสังกัด สพฐ. มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [22 ส.ค. 2561] 34 11 [22 ส.ค. 2561]
0941 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.น่าน เขต ๒ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [22 ส.ค. 2561] 32 15 [22 ส.ค. 2561]
0940 ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๑ มอบนโยบายและประเมินผลการบริหารติดตามสพท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [20 ส.ค. 2561] 37 12 [20 ส.ค. 2561]
0939 พุธเช้า ข่าวโรงเรียน พุธเช้า ข่าว สพฐ. มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [20 ส.ค. 2561] 28 5 [20 ส.ค. 2561]
0938 รมช.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School ณ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [20 ส.ค. 2561] 36 15 [20 ส.ค. 2561]
0937 ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์ปรีชา ขนฺติพโล มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 ส.ค. 2561] 29 9 [2 ส.ค. 2561]
0936 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 ส.ค. 2561] 36 9 [2 ส.ค. 2561]
0935 "ปลูกป่า สร้างคน" สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 ส.ค. 2561] 26 7 [2 ส.ค. 2561]
0934 เปิดบ้านมอนเทสซอรีปฐมวัย ในบริบทสพป.เชียงราย เขต ๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 ส.ค. 2561] 32 14 [2 ส.ค. 2561]
0933 แนวทางการพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 ส.ค. 2561] 23 8 [2 ส.ค. 2561]
0932 ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมกิจกรรม“มอนเทสซอรีปฐมวัย ในบริบท สพป.เชียงราย เขต ๑” มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [31 ก.ค. 2561] 18 5 [31 ก.ค. 2561]
0931 ประชุมเชิงปฏิบัติการพี่เลี้ยงเด็กพิการ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [31 ก.ค. 2561] 28 13 [31 ก.ค. 2561]
0930 ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ลงพื้นที่ให้กำลังใจครู 3 หน่วยพัฒนาในจังหวัดเชียงราย มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [31 ก.ค. 2561] 20 3 [31 ก.ค. 2561]
0929 นิทรรศการแสดงผลงาน มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [8 มิ.ย. 2561] 131 48 [8 มิ.ย. 2561]
0928 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [23 พ.ค. 2561] 36 4 [23 พ.ค. 2561]
0927 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงรายเขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [23 พ.ค. 2561] 51 19 [23 พ.ค. 2561]
0926 สะเต็มศึกษา มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [9 พ.ค. 2561] 56 20 [9 พ.ค. 2561]
0925 การอบรมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [1 พ.ค. 2561] 38 7 [1 พ.ค. 2561]
0924 เปิดโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” Life Saving โรงเรียนอนุบาลเชียงราย มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [1 พ.ค. 2561] 36 9 [1 พ.ค. 2561]
0923 การเพิ่มศักยภาพคนพิการทางการเรียนรู้ในด้านการประกอบอาชีพมีงานทำ มีรายได้ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [30 เม.ย. 2561] 36 12 [1 พ.ค. 2561]
0922 พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว – ทำบุญสำนักงานฯ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [19 เม.ย. 2561] 76 39 [3 พ.ค. 2561]
0921 รดน้ำดำหัว “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [19 เม.ย. 2561] 37 6 [19 เม.ย. 2561]
0920 กีฬาสานสัมพันธ์ ๕ เขต จังหวัดเชียงราย มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [3 เม.ย. 2561] 50 4 [3 เม.ย. 2561]
0919 พิธีมอบเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๐ มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 เม.ย. 2561] 137 87 [3 เม.ย. 2561]
0918 รับมอบห้องสมุด “๑๐๐ ปี ศรีจุฬา” ณ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ [27 มี.ค. 2561] 42 6 [27 มี.ค. 2561]
0917 สพป.อุทัยธานี เขต ๒ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานตามกลุ่มงาน มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 มี.ค. 2561] 60 12 [2 มี.ค. 2561]
0915 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบกลาง มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 มี.ค. 2561] 58 7 [2 มี.ค. 2561]
0914 งาน “เปิดเฮีือน เยือนบ้าน โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ปีการศึกษา ๒๕๖๐” มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 มี.ค. 2561] 65 12 [2 มี.ค. 2561]
0913 การพัฒนาผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [2 มี.ค. 2561] 53 6 [2 มี.ค. 2561]
0912 การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (รอบระดับประเทศ) มีรูปภาพแทรกอยู่ในภาพข่าวนี้ ประชาสัมพันธ์ [28 ก.พ. 2561] 62 15 [28 ก.พ. 2561]
= ภาพข่าวใหม่ = ภาพข่าวที่ยังไม่มีคนตอบ = ภาพข่าวที่ถูกตอบแล้ว = ภาพข่าวสุดฮอต
หน้าก่อนนี้=2 กำลังแสดงหน้าที่ 3/31 หน้าถัดไป=4
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>