ข่าวการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพม.15
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 588743  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมโครงการ "โค้ชไทยหัวใจสีขาว"

     นางมุนีรัตน์ จิตธีรกุล ครูโรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" เข้าร่วมโครงการ "โค้ชไทยหัวใจสีขาว" สำหรับครูแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน 14 จังหวัดภาคใต้ วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมโครงการ สปชต.

     นางสาวมูรนี ขุนรักษา ครูโรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน"จำนวน ร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการในจังหวัดชายแดนใต้(สปชต.) รุ่นที่5 (14/2561) ระหว่างวันที่ 10 - 16 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : ร่วมโครงการ สปชต.

     ครูโรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน"จำนวน 4 ท่าน ร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการในจังหวัดชายแดนใต้รุ่นที่ 5 (13/2561)(สปชต.) ระหว่างวันที่ 8 -14 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าห้องเรียนอาชีพ

     โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ เข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับกลุ่มจังหวัด

      เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 นางสาวอรวรรณ แก้วทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ เข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 จากคณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด โดยมีนายอนิรุทร บัวอ่อนนายอำเภอธารโตให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ณ หอประชุมโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดอบายมุข ปีการศึกษา 2560

     เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ ได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดอบายมุข ปีการศึกษา 2560 จากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายวีรวัฒน์ คงพิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 เป็นประธานคณะกรรมการการประเมิน และในโอกาสนี้นายโสภณ แก้วในเมฆ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมศรีธารโต โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ อำเภอธารโต ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์
หัวข้อข่าว : ปัจฉิมนิเทศ "แสดงความยินดีวันสำเร็จการศึกษา" ปีการศึกษา 2560

      เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นายยาการียา เบ็ญเตาะ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ เป็นประธานในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ "แสดงความยินดีวันสำเร็จการศึกษา" ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้นม.3 และม.ุ6 โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ ในโอกาสดีครั้งนี้ ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท คณะครูให้พรกำลังใจแก่นักเรียน พร้อมมอบของที่ระลึก ร่วมกันร้องเพลง แสดงความยินดีกับนักเรียนบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปลื้มปิติยินดี (โนรไลลา ภาพ/ แอซะห์ข่าว) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : ร่วมต้อนรับ

     นางกานต์ชนก มางัดสาเระ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์พร้อมคณะครู บุคลากร นักเรียน ร่วมต้อนรับและเป็นตัวแทนมอบวารสารเดินตามรอยเท้าพ่อแก่ พล.ต.สมพล ปานกุล ผบ.ฉก.นราธิวาส ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : ร่วมรับเสด็จพระเทพฯ

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังอ่างเก็บน้ำบ้านปีแนมูดอ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมาโดยมีคณะครูบุคลากร นักเรียนโรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ ร่ามรับเสด็จในครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561

     โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2561 (นอกสถานที่) ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ณ ทะเลหมอกรีสอร์ท ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

     โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน พิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารเรียน 1 พร้อมกับมอบเกียรติบัตรแก่ นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : จัดโครงการปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2560

     โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 โดยมีนายอำเภอ เป็นประธานพิธีเปิดในโครงการ และมีแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมงานในครั้งนี้ โดยกิจกรรมมี 2 ภาค ภาคกลางวันและภาคกลางคืน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : สอบคัดเลือกนักเรียน เข้าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

     โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน"
หัวข้อข่าว : จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอบ O-NET

     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เเละภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" ดำเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ิทางการสอบO-NET ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมและอาคารเรียน 1 โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน"......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/271 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต15
ถนนนราภิรมย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36