ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 632368  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ซูมิโตโม อิเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึก และสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ซูมิโตโม อิเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึก และสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุงหวัดอุดรธานี

     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ จังหวัดอุดรธานี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี
หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขยายผลแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

     วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขยายผลแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสารภี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี
หัวข้อข่าว : เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ สาธารณรัฐอินเดีย

     โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโครงการ International Children’s Science & Mathematics Festival ณ เมือง Visakhapatnam สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันส่งแรงใจ แรงเชียร์ไปด้วยกันนะคะ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมแข่งขัน STEM Study ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยกวางสี เมืองกุ้ยหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

     นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมแข่งขัน STEM Study ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยกวางสี เมืองกุ้ยหลิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการ การลงข้อมูลในโปรแกรม L-Teacher Logbook และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ

     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การลงข้อมูลในโปรแกรม L-Teacher Logbook และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะและการเลื่อนขั้นเงินเดือนเกณฑ์ใหม่ โดยมีนายจักกฤช เลื่อนกฐิน และนางวัลยา เลื่อนกฐิน เป็นวิทยากรในการให้ความรู้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : ประเพณีวิ่งควายอำเภอบ่อทอง 2561

     นายสมคิด กลับดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวิ่งควายของอำเภอบ่อทอง จ.ชลบุรี วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 กับชุมชนชาวอำเภอบ่อทอง ที่จัดขึ้นทุกปีอย่างยิ่งใหญ่ (ภาพ/ข่าว : งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี
หัวข้อข่าว : รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น 2561

     เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี และคณะ เข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2561 ปีที่ 1 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม อาคารกระทรวงเเรงงาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

     นายสมคิด กลับดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา นำคณะครูวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช ร่วมกับหน่วยงานข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอบ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี วันที่ 23 ต.ค. 2561 (ภาพ/ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี
หัวข้อข่าว : งานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนอเนกประสงค์ 5 ชั้น

     วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนอเนกประสงค์ 5 ชั้น โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ (องคมนตรี) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"
หัวข้อข่าว : Klaeng go run 101 มินิมาราธอนสมทบทุนโรงพยาบาลแกลง

      เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ Klaeng go run 101 โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างคับคั่ง ในการนี้ผู้อำนวยการเอกบรรจง บุญผ่อง ได้มอบเงินจากการสมทบทุนในกิจกรรมครั้งนี้เข้าร่วมโครงการใจถึงใจสู่ ICU โรงพยาบาลแกลง มีนายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการรับมอบเงินดังกล่าว การวิ่งครั้งนี้มีบุคลากรครู นักเรียน ประชาชน เข้าร่วมวิ่งกว่าสามพันคน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"
หัวข้อข่าว : วันภาษาไทยแห่งชาติ

      ผู้อำนวยการเอกบรรจง บุญผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" แสดงความยินดีกับ นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การเขียนเรียงความ ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ปทุมธานี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : งานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

     นายสมคิด กลับดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา นำคณะครู นักเรียนจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุม ชั้น2โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ (ภาพ/ข่าว:งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : การร่วมมือกันพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

     วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) PLC กับตัวแทนบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ในการร่วมมือกันพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โดยมี นางสาวอรัญญา ตุลยเมธี ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการPLC เพื่อร่วมกันพิจารณาความต้องการพื้นฐานและงบประมาณสนับสนุนในการจัดหาHardwareและSoftware เพื่อสนับสนุนการจัดการในชั้นเรียน ภาพ : งานโสตทัศนศึกษา ข่าว : นางสาวแก้วตา ติสันเทียะ ผู้ส่งข่าว: เด็กชายภ......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/134 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
25/11 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-397501-5 โทรสาร 038-397510

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36