ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 512470  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ธนาคารออมสินสาขามาบตาพุด มอบเงินสนันสนุนงานธนาคารโรงเรียน

     วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2560 ธนาคารออมสินสาขามาบตาพุด มอบเงินสนันสนุนงานธนาคารโรงเรียน จำนวน 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารโรงเรียน ภายใต้งานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ภาพ : นางสาวสุภาภรณ์ มุสิกวงศ์ ข่าว : นางสาวแก้วตา ติสันเทียะ ผู้ส่งข่าว: ภูมิพัฒน์ โพธิ์ชัยแก้ว ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการทักษะ (Integrated Skills)

     วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2560 นางสาวศุทธินี ไชยนันทน์ นางสาวสิริสุพาวรรณ ชุมเจริญ และนางสาวรัชดาพร บุตะเขียว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการทักษะ (Integrated Skills) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ O-NET" ระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จ.ระยอง การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และเพื่อเตรียมความในการทดสอบระดับชาติ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรม Santa Claus and Mrs.Claus Contest 2017 การประกวดชุดซานตาคลอสและมิสซิสคลอสรีไซเคิล รอบคัดเลือก

     วันที่ 12 -13 ธันวาคม พ.ศ.2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Santa Claus and Mrs.Claus Contest 2017 การประกวดชุดซานตาคลอสและมิสซิสคลอสรีไซเคิล รอบคัดเลือก ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ผู้สมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 41 ทีม และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 18 ทีม วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและสร้างเจตคติที่ดี สนุกสนาน รักและมีความสุขในการเรียนภาษาต่างประเทศ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและเทศกาลของชาวต่างประเทศ ผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้ารอบ 8 ทีม ม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : การอบรมหลักสูตร “เยาวชนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” และ “เครือข่ายประชารัฐส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” รุ่นที่ 1

     วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ครูนพมาส โรตมนันทกฤต และนางสาวพรประภา แถวจัตุรัส ประธานนักเรียน เข้ารับการอบรมหลักสูตร “เยาวชนธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” และ “เครือข่ายประชารัฐส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” รุ่นที่ 1 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ภาพ/ข่าว:นางสาวนพมาส โรตมนันทกฤต ผู้ส่งข่าว: ภูมิพัฒน์ โพธิ์ชัยแก้ว ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน และครูผู้สอน ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ในการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

     วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายพรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน และครูผู้สอน ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ในการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สหวิทยาเขตระยอง 1) ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคทั้งสิ้น 24 รายการ (ภาพ : เกียรติกุล สุวรรณะ) ผู้ส่งข่าว: ภูมิพัฒน์ โพธิ์ชัยแก้ว ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : มอบเกียรติบัตรและของของรางวัลแก่นายธันวา คำประสิทธิ์ นักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

     ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและของของรางวัลแก่นายธันวา คำประสิทธิ์ นักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยการประกวดคำขวัญเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดระยอง โดยนางปวริศา แก้วพิลา เป็นครูผู้ฝึกซ้อม (ภาพ : ปริพันธ์ หมั่นค้า, ธันวา คำประสิทธิ์) ผู้ส่งข่าว: ภูมิพัฒน์ โพธิ์ชัยแก้ว ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมงานวันเอดส์โลกประจำปี 2560 ร่วมกับศูนย์ผู้ป่วยโรคเอดส์ คามิเลียน โซเชียล เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง

     วันที่ 1 ธันวาคม 2560 กลุ่มงานอนามัยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้นำนักเรียนจิตอาสาจำนวน 18 คน จัดกิจกรรมงานวันเอดส์โลกประจำปี 2560 ร่วมกับศูนย์ผู้ป่วยโรคเอดส์ คามิเลียน โซเชียล เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการอยู่ร่วมกับผู้ป่วย และวิธีการป้องกันอย่างถูกวิธี ภาพ : อาวกาศ คำมูล ข่าว : อาวกาศ คำมูล ผู้ส่งข่าว: ภูมิพัฒน์ โพธิ์ชัยแก้ว ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : โครงการ Wake up Me(dei) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์

     วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ครูกิตติศักดิ์ ปราบพาลและครูเพชรรัตน์ ไชยชาญรมย์ ได้นำนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 30 ทีม โครงการ Wake up Me(dei) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1.นางสาวสุชารัตน์ ชำนาญยา 2.นางสาวจุฑารัตน์ พุฒซ้อน 3.นางสาวอารีรัตน์ นึบสูงเนิน 4.นางสาวจิราภา ภูต่อยอด 5.นางสาววันวิสา ชาวบ้านกร่าง เข้าร่วมกิจกรรม Social Innovation Camp ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล จ.ปทุมธานี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการใช้โซเชียลเน็ตเวิล์คได้อย่างถูกต้อง และมีความน่าสนใจ ม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : การประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560

     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 (Youth Greenovation Awards 2017) โดยได้รับเงินสนับสนุนในการพัฒนาโครงงาน 10,000 บาท และเข้าร่วมการนำเสนอผลงานรอบสุดท้าย ในวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน (OBA) อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา และได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทุนการศึกษา 6,000 บาท นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวด คือ นางสาวกนกพร ชุมนวล และนางสาววรัญชณา สวยงาม ชั้น ม.5/1 ครูที่ปรึกษา นางสาวกุลธิดา สุวัชระก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ครู ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค

     วันที่ 8 ธันวาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ครู ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค ที่จังหวัดนครนายก โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 1.รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันแปรรูปอาหารระดับ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจิตรลดา โคตรณรงค์ 2. เด็กหญิงณัฐวดี โสภาดี 3. เด็กหญิงภัทราภรณ์ แก้วมาคูณ ครูผู้ฝึกสอน 1. นางสาวศิวพร สีหาแสน 2. นางสาวเพชรรัตน์ ไชยชาญรมย์ 2.รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันแปร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : บริจาคให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง

     วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวณิชชา โตใหญ่ดี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร เป็นตัวแทนโรงเรียนมอบเงินบริจาคให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดระยองในงาน "วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2560" ณ สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง ภาพ/ข่าว: อำไพ นกเด่น ผู้ส่งข่าว: ภูมิพัฒน์ โพธิ์ชัยแก้ว ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : วิ่ง 19 ก.ม.

     โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา นำโดย ผอ.สมคิด กลับดี นำคณะครู นักเรียน ร่วมวิ่งกับชมรมวิ่งบ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เพื่อรับบริจาคสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลบ่อทอง และโครงการก้าวคนละก้าวของ ตูน บอดี้สแลม 10 ธันวามคม 2560 ระหว่างเส้นทาง วัดหนองเสม็ดถึงวัดบ่อทองราษฎรบำรุง (วัดบน) ระยะทาง 19 ก.ม. (ภาพ/ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : วิ่งสนับสนุนชมรมวิ่งบ่อทอง

     กิจกรรมสนับสนุนการวิ่งของชมรมวิ่งบ่อทอง เพื่อสมทบทุนการบริจาคให้กับโรงพยาบาลบ่อทอง และโครงการก้าวคนละก้าวของ ตูน บอดี้สแลม นำโดยผู้อำนวยการสมคิด กลับดี พร้อมคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา (ภาพและข่าว: งานโสตทัศนศึกษา) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร นำโดยรองณิชชา โตใหญ่ดี นางสุภาภรณ์ ช่วยอินทร์ นายวัชระ ประโพธิ์ศรี และนักเรียนแกนนำจำนวน 11 คน ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนนิคมวิทยา

     วันที่ 21 พ.ย.2560 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร นำโดยรองณิชชา โตใหญ่ดี นางสุภาภรณ์ ช่วยอินทร์ นายวัชระ ประโพธิ์ศรี และนักเรียนแกนนำจำนวน 11 คน ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนนิคมวิทยา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ ผู้ส่งข่าว: ธิติวุฒิ เกลียวจยกูล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : สนธยา รัตนธารส มานิเทศน์ติดตามผลการดำเนินโครงการนิติวิทยาศาสตร์

     วันที่ 22 พ.ย.60 เวลา 13.00-15.00 น พ.ต.ท.สนธยา รัตนธารส มานิเทศน์ติดตามผลการดำเนินโครงการนิติวิทยาศาสตร์ ณ ห้องแผนงาน โดยมีนายวัชระ ประโพธิ์ศรี และนักเรียนแกนนำ 11 คนเข้ารับการนิเทศน์ ผู้ส่งข่าว: ธิติวุฒิ เกลียวยกูล......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/132 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
25/11 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-397501-5 โทรสาร 038-397510

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36