ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 637195  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมงานวัน “เปิดบ้านสวนฯชล 62”

     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จัดกิจกรรมงานวัน “เปิดบ้านสวนฯชล 62” ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และนิทรรศการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ความถนัด และเปิดโอกาสให้คณะครู นักเรียน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี
หัวข้อข่าว : เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน

     กิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและสร้างภาวะผู้นำให้กับนักเรียนทุกคน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันตรุษจีน

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงความสำคัญประเพณีของวันตรุษจีน บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย

     วันที่ 24 มกราคม 2562 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องสวนกุหลาบอนุสรณ์ ๑๒ ทศวรรษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์

     วันที่ 9-11 มกราคม 2562 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมงานกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นรวมกันของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยทั้ง 11 สวน ซึ่งในปีนี้โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ณ สนามกีฬาธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิศ และร่วมทำ MOU สภานักเรียน

     วันที่ 15 มกราคม 2562 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงสร้างระบบงานของสภานักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมกิจกรรม Open House ที่มหาวิทยาลัยแพทย์โย่วเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

     นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรม Open House ที่มหาวิทยาลัยแพทย์โย่วเจียง เมืองไป่เซ่อ มณฑลกว่างสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2561......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี
หัวข้อข่าว : ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์โย่วเจียง มหาวิทยาลัยไป่เช่อ และมหาวิทยาลัยครูกว่างสี (หนานหนิง) มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน

     เมื่อวันที่ 5-8 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ร่วมเดินทางเยี่ยมชมและร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์โย่วเจียง มหาวิทยาลัยไป่เช่อ และมหาวิทยาลัยครูกว่างสี (หนานหนิง) มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 25

     โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 11-14 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในเครือโรงเรียนสวนกุหลาบทั้งหมด 11 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี
หัวข้อข่าว : อบรมครูแกนนำตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC

     ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี เข้าร่วมฝึกอบรมครูแกนนำตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(Eastern Economic Corridor : EEC) ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบอาชีพ ๑๐ อุตสาหกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ และ ๑๐ อาชีพอุตสาหกรรม(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : ครูสาระวิทยาศาสตร์และครูคอมพิวเตอร์) ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หลักสูตร “Fabrication Lab : โครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : แห่เทียน 2561

     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา นายสมคิด กลับดี นำ คณะครู นักเรียน ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 กับหน่วยงานต่างๆ พ่อค้า ประชาชน ของ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ในวันที่ 25 ก.ค. 2561 กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อบตามวัตถุประสงค์ (ภาพ/ข่าว: งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : อบรมกฎหมาย

     นายสมคิด กลับดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปให้กับนักเรียน ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา จำนวน นักเรียน 500 คน จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี (ภาพ/ข่าว : งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ซูมิโตโม อิเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึก และสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ซูมิโตโม อิเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึก และสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุงหวัดอุดรธานี

     วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ จังหวัดอุดรธานี......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/135 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
25/11 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-397501-5 โทรสาร 038-397510

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36