คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
49,824  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 : เผยแพร่โดย :นางมณีรัตน์ อินทรเทพ
เรื่อง : รายงานการพัฒนาและการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง วิชาคณิตศ.....
รายงานการพัฒนาและการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 รหัสวิชา ค21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 รหัสวิชา ค21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 : เผยแพร่โดย :ศักดิ์ดา สายทน
เรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การดำรงชีวิตและการอาชีพ รหัสวิชา ง 22.....
1. ความหมายและความสำคัญของการจัดตกแต่งบ้าน บ้านเป็นที่พักอาศัยของสมาชิกในครอบครัว เพื่อพักผ่อนนอนหลับ และทำกิจกรรมต่าง ๆ การที่สมาชิกในครอบครัวจะมีความสุขกายสบายใจ เมื่ออยู่ในบ้านได้นั้น นอกจากต้องมีความรักความเข้าใจและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวแล้ว การจัดและตกแต่งบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามอยู่เสมอก็มีส่วนสำคัญเช่นเดียวกัน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 : เผยแพร่โดย :กิ่งแก้ว บรรลุผลสกุล
เรื่อง : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐาน.....
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานของหลักสูตร (Pedagogical Content Knowledge : PCK) รายวิชา ว 31101 หน่วยการเรียนรู้ กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ ชุดที่ 1 เรื่อง การค้นพบกัมมันตภาพรังสี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนด้วยความซื่อสัตย์และตั้งใจ ดังต่อไปนี้ 1. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ประจำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนในชุดกิจกรร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 : เผยแพร่โดย :สิริลักษณ์ โพธิบุตร
เรื่อง : ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก หน่วยการเรียนรู้ ดาราศาสตร์ และอวกาศ รายวิช.....
คำชี้แจง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก ชุดที่ 1 เอกภพ รายวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1 เรื่อง เอกภพ มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ซึ่งประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engage) ขั้นที่ 2 ขั้นสำรวจและค้นหา (Explore) ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explain) ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ (Elaborate) และขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล (Evaluate) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก ชุดที่......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 : เผยแพร่โดย :ว่าที่ร้อยตรีจุลศักดิ์ เสาแดน
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ชีว.....
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง เรื่อง ชุมชนเมืองตรอน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ส 21101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน พัฒนากระบวนการคิด มีทักษะกระบวนการกลุ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 : เผยแพร่โดย :วงกต จุลรังสี
เรื่อง : เครื่องไล่ความชื้นกระดาษอัตโนมัติ (Wiping Humidity Away of the paper with the A.....
เครื่องไล่ความชื้นกระดาษอัตโนมัติ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในการไล่ความชื้นกระดาษสำหรับงานถ่ายเอกสารที่ห้องเอกสารภายในโรงเรียน ซึ่งจะไล่ความชื้นของกระดาษโดยใช้ความร้อนจากหลอดไฟ ใช้ความรู้ในด้านการเปลี่ยนรูปพลังงาน ซึ่งก็คือในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนจากไส้ของหลอดไฟ แล้วจึงเปลี่ยนเป็นพลังงานแสง ในที่สุดก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน โดยอาศัยการถ่ายโอนความร้อน ส่งผลให้กระดาษมีความชื้นลดลง นอกจากนี้แล้วเพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัยได้มีการนำหลักการทำงานของวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 : เผยแพร่โดย :ธรรชนก พุ่มทับทิม
เรื่อง : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด งานจักสาน หัตถศิลป์แห่งภูมิปัญญาไทย ราย.....
บทคัดย่อ การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด งานจักสานหัตถศิลป์แห่งภูมิปัญญาไทย รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง งานจักสานหัตถศิลป์แห่งภูมิปัญญาไทย รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ง 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 : เผยแพร่โดย :จินตนา พลมา
เรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ กลุ่มสา.....
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ กลุ่มส......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 : เผยแพร่โดย :นายธนภัทร ทาสีดา
เรื่อง : กระบวนการทางวิทยาศาสตร์.....
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21201 รายวิชา วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจุดประสงค์ การเรียนรู้เพื่อ 1) อธิบายความหมายของวิทยาศาสตร์ได้ 2) อธิบายความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ 3) อธิบายลักษณะสำคัญทางวิทยาศาสตร์ได้ 4) อธิบายประเภทของวิทยาศาสตร์ได้ ประกอบด้วย คำชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียน ประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ มีแบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ แบบฝึกหัด รวมทั้ง แบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาได้ด......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 : เผยแพร่โดย :เจษฎากร มากรื่น
เรื่อง : การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึก.....
การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียน บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียน บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 : เผยแพร่โดย :ธิดารัตน์ อินปาต๊ะ
เรื่อง : การเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) เรื่อง "เต้าหู้แข็งทำง่.....
การเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) เรื่อง "เต้าหู้แข็งทำง่าย สไตล์คนรักสุขภาพ" โดยผู้จัดทำได้เผยแพร่สูตรการทำเต้าหู้แข็งเพื่อสุขภาพที่ผสมงาขาวและงาดำ ที่สามารถทำเองได้ที่บ้าน ปราศจากสารเคมีตกค้าง และรสชาติอร่อย กินง่าย ได้ประโยชน์ ซึ่งได้เผยแพร่ภายใน ร.ร. และในชุมชน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 : เผยแพร่โดย :ขนิษฐา บุตรที
เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน ว 31102 เรื่อง .....
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน ว 31102 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ผู้วิจัย : นางขนิษฐา บุตรที โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีที่ทำการวิจัย : 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 : เผยแพร่โดย :รัตติกาล บุญอาจ
เรื่อง : แบบฝึกทักษะ เรื่องการวิจักร์วรรณคดีร้อยกรอง รายวิชาภาษาไทย๒ วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นม.....
แบบฝึกทักษะ เรื่อง การวิจักษ์วรรณคดีร้อยกรอง รายวิชาภาษาไทย๒ วรรณคดีวิจักษ์ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูใช้เป็นสื่อในการสอน และเพื่อให้นักเรียนใช้ประกอบการเรียน โดยใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ นวัตกรรมชุดนี้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์การสอนในชั้นเรียน และได้พบปัญหาคือ นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาของวรรณคดีอย่างถ่องแท้ อันเนื่องจากเนื้อเรื่องวรรณคดีมีความซับซ้อน ใช้ภาษายาก โดยเฉพาะวรรณคดีร้อยกรอง ซึ่งการวิจักษ์วรร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 : เผยแพร่โดย :รัตติกาล บุญอาจ
เรื่อง : แบบฝึกทักษะ เรื่องการวิจักร์วรรณคดีร้อยกรอง รายวิชาภาษาไทย๒ วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นม.....
แบบฝึกทักษะ เรื่อง การวิจักษ์วรรณคดีร้อยกรอง รายวิชาภาษาไทย๒ วรรณคดีวิจักษ์ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูใช้เป็นสื่อในการสอน และเพื่อให้นักเรียนใช้ประกอบการเรียน โดยใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ นวัตกรรมชุดนี้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์การสอนในชั้นเรียน และได้พบปัญหาคือ นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาของวรรณคดีอย่างถ่องแท้ อันเนื่องจากเนื้อเรื่องวรรณคดีมีความซับซ้อน ใช้ภาษายาก โดยเฉพาะวรรณคดีร้อยกรอง ซึ่งการวิจักษ์วรร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 : เผยแพร่โดย :พรรทิพภา จำเนียรพรม
เรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ศ 16101 ชั้นประถมศ.....
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ศ 16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ดนตรีไทย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ศ 16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ดนตรีไทย และมีวัตถุประสงค์เฉพาะตามกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) คือ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน 2) เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน 3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้เอกสารประกอบการเรียน โดยประกอบไปด้วย 3.1) เพื่อศึกษาประสิ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 : เผยแพร่โดย :ครูกนกภณ เจริญรุ่งเรืองชัย
เรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ สำหรับนักเ.....
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลำ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 : เผยแพร่โดย :ศิริพรรณ ศิริลักษณ์
เรื่อง : รายงานการวิจัยและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Attractions in Bang Krathum กลุ.....
การวิจัยและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Attractions in Bang Krathum กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Attractions in Bang Krathum กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีวัตถุประสงค์เฉพาะตามกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) คือ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน 2) เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพหนังสือส่งเสริมการอ่าน 3) เพื่อศึกษาประสิทธิภา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 : เผยแพร่โดย :เจียมพล บุญประคม
เรื่อง : การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์.....
งานวิจัยการศึกษา เรื่อง : การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เจ้าของผลงาน : นายเจียมพล บุญประคม บทคัดย่อ : การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DESKTOP AUTHOR ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80 เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกอบรม เพื่อความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังจากการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการอบรมด้วยชุดฝึกอบรม กล......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 : เผยแพร่โดย :เอราวัต โถแก้วเขียว
เรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รหัสวิชา ค22101 ร.....
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รหัสวิชา ค22101 รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รหัสวิชา ค22101 รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 จังหวัดพิจิตร ภาคเรียนที่ 1 ปี......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 : เผยแพร่โดย :ครูทรงศรี วาณิชย์เจริญชัย
เรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกและกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Royal Initiat.....
การพัฒนาแบบฝึกและกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Royal Initiative Projects ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกและกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Royal Imitative Projects ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศ 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกและกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Royal Initiative Pr......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/29 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง