คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 8 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
49,218  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 : เผยแพร่โดย :รัตติกาล บุญอาจ
เรื่อง : แบบฝึกทักษะ เรื่องการวิจักร์วรรณคดีร้อยกรอง รายวิชาภาษาไทย๒ วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นม.....
แบบฝึกทักษะ เรื่อง การวิจักษ์วรรณคดีร้อยกรอง รายวิชาภาษาไทย๒ วรรณคดีวิจักษ์ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูใช้เป็นสื่อในการสอน และเพื่อให้นักเรียนใช้ประกอบการเรียน โดยใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ นวัตกรรมชุดนี้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์การสอนในชั้นเรียน และได้พบปัญหาคือ นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาของวรรณคดีอย่างถ่องแท้ อันเนื่องจากเนื้อเรื่องวรรณคดีมีความซับซ้อน ใช้ภาษายาก โดยเฉพาะวรรณคดีร้อยกรอง ซึ่งการวิจักษ์วรร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 : เผยแพร่โดย :รัตติกาล บุญอาจ
เรื่อง : แบบฝึกทักษะ เรื่องการวิจักร์วรรณคดีร้อยกรอง รายวิชาภาษาไทย๒ วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นม.....
แบบฝึกทักษะ เรื่อง การวิจักษ์วรรณคดีร้อยกรอง รายวิชาภาษาไทย๒ วรรณคดีวิจักษ์ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูใช้เป็นสื่อในการสอน และเพื่อให้นักเรียนใช้ประกอบการเรียน โดยใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ นวัตกรรมชุดนี้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์การสอนในชั้นเรียน และได้พบปัญหาคือ นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาของวรรณคดีอย่างถ่องแท้ อันเนื่องจากเนื้อเรื่องวรรณคดีมีความซับซ้อน ใช้ภาษายาก โดยเฉพาะวรรณคดีร้อยกรอง ซึ่งการวิจักษ์วรร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 : เผยแพร่โดย :รัตติกาล บุญอาจ
เรื่อง : แบบฝึกทักษะ เรื่องการวิจักร์วรรณคดีร้อยกรอง รายวิชาภาษาไทย๒ วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นม.....
แบบฝึกทักษะ เรื่อง การวิจักษ์วรรณคดีร้อยกรอง รายวิชาภาษาไทย๒ วรรณคดีวิจักษ์ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูใช้เป็นสื่อในการสอน และเพื่อให้นักเรียนใช้ประกอบการเรียน โดยใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ นวัตกรรมชุดนี้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์การสอนในชั้นเรียน และได้พบปัญหาคือ นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาของวรรณคดีอย่างถ่องแท้ อันเนื่องจากเนื้อเรื่องวรรณคดีมีความซับซ้อน ใช้ภาษายาก โดยเฉพาะวรรณคดีร้อยกรอง ซึ่งการวิจักษ์วรร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 : เผยแพร่โดย :พรรทิพภา จำเนียรพรม
เรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ศ 16101 ชั้นประถมศ.....
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ศ 16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ดนตรีไทย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ศ 16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ดนตรีไทย และมีวัตถุประสงค์เฉพาะตามกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) คือ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน 2) เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพเอกสารประกอบการเรียน 3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้เอกสารประกอบการเรียน โดยประกอบไปด้วย 3.1) เพื่อศึกษาประสิ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 : เผยแพร่โดย :ครูกนกภณ เจริญรุ่งเรืองชัย
เรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ สำหรับนักเ.....
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลำ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 : เผยแพร่โดย :ศิริพรรณ ศิริลักษณ์
เรื่อง : รายงานการวิจัยและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Attractions in Bang Krathum กลุ.....
การวิจัยและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Attractions in Bang Krathum กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Attractions in Bang Krathum กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีวัตถุประสงค์เฉพาะตามกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) คือ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน 2) เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพหนังสือส่งเสริมการอ่าน 3) เพื่อศึกษาประสิทธิภา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 : เผยแพร่โดย :เจียมพล บุญประคม
เรื่อง : การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์.....
งานวิจัยการศึกษา เรื่อง : การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เจ้าของผลงาน : นายเจียมพล บุญประคม บทคัดย่อ : การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DESKTOP AUTHOR ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80 เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกอบรม เพื่อความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังจากการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการอบรมด้วยชุดฝึกอบรม กล......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 : เผยแพร่โดย :เอราวัต โถแก้วเขียว
เรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รหัสวิชา ค22101 ร.....
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รหัสวิชา ค22101 รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ รหัสวิชา ค22101 รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 จังหวัดพิจิตร ภาคเรียนที่ 1 ปี......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 : เผยแพร่โดย :ครูทรงศรี วาณิชย์เจริญชัย
เรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกและกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Royal Initiat.....
การพัฒนาแบบฝึกและกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Royal Initiative Projects ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกและกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Royal Imitative Projects ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศ 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกและกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Royal Initiative Pr......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 : เผยแพร่โดย :ดร.ลภัสรดา จูเมฆา
เรื่อง : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการอ่านนิทานภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างทักษะ.....
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการอ่านนิทานภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 : เผยแพร่โดย :นางสุชานันท์ เสาร์แดน
เรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ เรื่อง A Virtuous King รายวิ.....
ผู้วิจัย นางสุชานันท์ เสาร์แดน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ ปีการศึกษา 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 : เผยแพร่โดย :ราตรี เสนาป่า
เรื่อง : การพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรีย.....
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 4 ประการ ประกอบด้วย 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับกลวิธีแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์เชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์ เรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อทดลองใช้ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับกลวิธีแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์เชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮล......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 : เผยแพร่โดย :สุกัญญา แดงเรือง
เรื่อง : การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ วิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน รหัสวิช.....
การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ วิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน รหัสวิชา ส32103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องเครื่องมือสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิศาสตร์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียน จำนวน 37 คน ผู้วิจัยกำหนดการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 : เผยแพร่โดย :วีรวัฒน์ ม่วงมิตร
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหา เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าน.....
พัดลมเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานในครัวเรือน ซึ่งมีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของคนเราเป็นอย่างมาก โดยพัดลมเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล แล้วจึงเปลี่ยนมาเป็นแรงลม เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุดต้องศึกษาหลักการใช้พัดลม นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภท ส่วนประกอบและหลักการทำงานของพัดลม เพื่อให้สามารถระบุปัญหา สาเหตุ ข้อขัดข้องเบื้องต้น เพื่อการใช้ บำรุงรักษา และซ่อมแซมพัดลมเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และยังสามา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 : เผยแพร่โดย :วีรวัฒน์ ม่วงมิตร
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหา เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าน.....
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานในครัวเรือน ซึ่งมีความจำเป็นต่อ ชีวิตประจำวันของคนเราเป็นอย่างมาก โดยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงาน ไฟฟ้าให้เป็นความร้อน เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด ต้องศึกษาหลักในการเลือกซื้อ และใช้หม้อหุงข้าว นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภท ส่วนประกอบและ หลักการทำงานของหม้อหุงข้าว เพื่อให้สามารถระบุปัญหา สาเหตุ ข้อขัดข้องเบื้องต้น เพื่อการ ใช้ บำรุงรักษา และซ่อมแซมเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามาร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 : เผยแพร่โดย :วีรวัฒน์ ม่วงมิตร
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการแก้ปัญหา เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าน.....
เตารีด เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานในครัวเรือน ซึ่งมีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของคนเราเป็นอย่างมาก โดยเตารีดเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นความร้อน เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุดต้องศึกษาหลักการใช้เตารีด นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบและหลักการทำงานของเตารีด รวมทั้งศึกษาปัญหาที่เกิดกับเตารีด เพื่อให้สามารถระบุสาเหตุข้อขัดข้องเบื้องต้น เพื่อการใช้ บำรุงรักษา และซ่อมแซมเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งยังสาม......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 : เผยแพร่โดย :ประดัด ชมมี
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เพื่อพัฒนา.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์3 ว22101 เรื่อง ทรัพยากรธรณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชื่อผู้รายงาน ประดัด ชมมี ปีที่ทำการศึกษา 2557 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 ว22101 เรื่อง ทรัพยากรธรณี ชั้นมั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 : เผยแพร่โดย :นายเกียรติมนูญ บัวชื่น
เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาวิทยาศาสตร์5 .....
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาวิทยาศาสตร์5 ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจุดมุ่งหมาย เพื่อ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาวิทยาศาสตร์5 ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาวิทยาศาสตร์5 ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 : เผยแพร่โดย :สุจารี มีแดนไผ่
เรื่อง : รายงานการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง General Eng.....
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อรายงานการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจ เรื่อง General English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อการศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจ เรื่อง General English กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 : เผยแพร่โดย :จิตราธาร จันต๊ะยอด
เรื่อง : รายงานการใช้ชุดการเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชา ศ 22101 ทัศนศิลป์สำหรับ.....
การจัดทำชุดการเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชา ศ 22101 ทัศนศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา ศ 22101 ทัศนศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาทัศนศิลป์ ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน ด้วยชุดการเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา ศ 22101 ทัศนศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึ......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/29 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง