คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
47,650  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 2 เมษายน 2561 : เผยแพร่โดย :ว่าที่ร้อยตรีจิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษ.....
การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน 5 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิตและด้านผลกระทบของโครงการ กลุ่มตัวอย่างซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 5 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 69 คน นักเรียน จำนวน 310 คน ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 303 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยการ สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผู้รายงานได้อาศัยรูปแบบการประเมินโครงการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 : เผยแพร่โดย :ขวัญนภา พลอยแก้ว
เรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.....
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 : เผยแพร่โดย :บุษรินทร์ นาคน้อย
เรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อรายวิชา วิทยาศาสตร์ รห.....
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการสร้างนวัตกรรมนำมาใช้ ในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้นผู้รายงานมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าดังนี้ 1) เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รายวิชา วิทยาศาสตร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 : เผยแพร่โดย :srisuk
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ของโรงเรียนนารีราษฎร์.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ของโรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี ชื่อผู้รายงาน สมชาย ศรีสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ปีที่ศึกษา 2560 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ของโรงเรียน นารีราษฎร์สามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 มีวัตถุประสงค์เ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 : เผยแพร่โดย :นายสุชาติ กิ่งกัลยา
เรื่อง : การพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)เรื่อง แรงและการ.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 5 (ว23101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ชื่อผู้รายงาน นายสุชาติ กิ่งกัลยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ทำการศึกษาเมื่อ ปีการศึกษา 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 : เผยแพร่โดย :นางขวัญจิตร กิ่งกัลยา
เรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม.....
ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน : นางขวัญจิตร กิ่งกัลยา ปีที่ทำรายงาน : ปีการศึกษา 2560 สถานศึกษา : โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 : เผยแพร่โดย :นางสาวนิฤมล วรสุทธิ์
เรื่อง : แบบฝึกทักษะการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษ (Paragraph Writing) ด้วย Google Apps for Ed.....
แบบฝึกทักษะการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษ (Paragraph Writing) ด้วย Google Apps for Education รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ31101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 : เผยแพร่โดย :นางสาธิยา สารเถื่อนแก้ว
เรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา การเขียนโปรแกรม scratch เรื่อง การเขียนโปรแ.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา การเขียนโปรแกรม scratch เรื่อง การเขียนโปรแกรม scratch สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ศึกษาค้นคว้า สาธิยา สารเถื่อนแก้ว ที่ปรึกษา ทัศนีย์ ต๊ะปัญญา คำสำคัญ เอกสารประกอบการเรียน, การเขียนโปรแกรม scratch ปีที่พิมพ์ 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 : เผยแพร่โดย :นายธนพงษ์ เกษศรี
เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ.....
ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ (5E) ร่วมกับรูปแบบการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง ไฟฟ้าสถิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้รายงาน : นายธนพงษ์ เกษศรี ปีการศึกษา : 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 : เผยแพร่โดย :นายธนพงษ์ เกษศรี
เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ.....
ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ (5E) ร่วมกับรูปแบบการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง ไฟฟ้าสถิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้รายงาน : นายธนพงษ์ เกษศรี ปีการศึกษา : 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 : เผยแพร่โดย :นางบุปผา นาคหอม
เรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา การเขียนโปรแกรม scratch เรื่อง การเขียนโปรแ.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา การเขียนโปรแกรม scratch เรื่อง การเขียนโปรแกรม scratch สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ศึกษาค้นคว้า สาธิยา สารเถื่อนแก้ว ที่ปรึกษา ทัศนีย์ ต๊ะปัญญา คำสำคัญ เอกสารประกอบการเรียน, การเขียนโปรแกรม scratch ปีที่พิมพ์ 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 : เผยแพร่โดย :นิตยา ทองทา
เรื่อง : รายงานการวิจัยการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ.....
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มทดลองเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จำนวน 27 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 : เผยแพร่โดย :ษุรพีฐ์ บุญคง
เรื่อง : เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ 4 MAT ชุดอารยธรรมโบราณ เรื่องอารย.....
1. ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ 4MAT ที่มีประสิทธิภาพของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น 2. ได้แผนการจัดการเรียนรู้และเอกสารประกอบการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ 4MAT เรื่องอารยธรรมโบราณ รายวิชาอารยธรรมโลก รหัสวิชา ส 30105 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3. ได้แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ 4MAT เพื่อนำไปพัฒนาเนื้อหาบทเรี......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 : เผยแพร่โดย :สุภาพรรณ จิตรเกตุ
เรื่อง : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา 5 ว30245 หน่วยการเรียนรู้ อาณาจักรของสิ่.....
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 5 เรื่อง อาณาจักรสัตว์ 1 (สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง) จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยา 5 ว30245 หน่วยการเรียนรู้ อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ตามศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนเป็นลำดับขั้นตอน อีกทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ดำรงชีวิตในโลกการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทัน ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 5 เรื่อง อ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 : เผยแพร่โดย :พงศธร กวางอธิษฐ์โภคิน
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำเ.....
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์(CIPP Model) ผู้ประเมิน พงศธร กวางอธิษฐ์โภคิน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ปีที่ประเมิน 2560......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 : เผยแพร่โดย :สุชน เด็จใจทัด
เรื่อง : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.....
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 : เผยแพร่โดย :นางบุปผา นาคหอม
เรื่อง : ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญสารคดีท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ของนักเรียนชั้นม.....
ชื่อเรื่อง ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญสารคดีท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ SQ4R ผู้ศึกษาค้นคว้า บุปผา นาคหอม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ปีที่พิมพ์ 2561......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 : เผยแพร่โดย :นิตยา แก้วทองมา
เรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus สำหร.....
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค KWL-Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค KWL-Plus และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนรู้จากแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค KWL-Plus สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 : เผยแพร่โดย :นิตยา แก้วทองมา
เรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL Plus สำหรับ.....
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค KWL-Plus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค KWL-Plus และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนรู้จากแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค KWL-Plus สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 : เผยแพร่โดย :ขวัญดาว กะตะโท
เรื่อง : ชุดการเรียนการสอน เรื่อง ระบบย่อยอาหาร.....
ชุดการเรียนการสอน เรื่อง ชุดร่างกายของเรา สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต รายวิชา วิทยาศาสตร์ 4 รหัสวิชา ว22102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้จัดทำนวัตกรรมชุดการเรียนการสอน เรื่อง ชุดร่างกายของเรา สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต รายวิชา วิทยาศาสตร์ 4 รหัสวิชา ว22102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้ ที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยเอกสารประกอบการเรียนที่จัดทำขึ้นตามที่กำหนดนั้นได้ผ่านกระบวนกา......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/28 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง