คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
45,816  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 : เผยแพร่โดย :จันทร์แรม บุญส่ง
เรื่อง : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเีย.....
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 สมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟ เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกลักษณะที่สำคัญบางประการของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร บอกคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปร เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร มีทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อคว......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 : เผยแพร่โดย :นายคมกฤช จีนกุล
เรื่อง : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิก.....
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ได้เรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อส......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 : เผยแพร่โดย :สุพรรัตน์ มานพศิลป์
เรื่อง : รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตและ ครอบครัว ก.....
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปชุดชีวิตและครอบครัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านต้นปริง ก่อนและหลังเรียน ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ชุดชีวิตและครอบครัว 3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านต้นปริง ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปชุดชีวิตและครอบครัว ประชากร ได้แก่ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านต้นปริง......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ.... : เผยแพร่โดย :
......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ.... : เผยแพร่โดย :
......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ.... : เผยแพร่โดย :
......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 : เผยแพร่โดย :สุภาพรรณ จิตรเกตุ
เรื่อง : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา 5 ว30245 หน่วยการเรียนรู้ อาณาจักรของสิ่.....
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยา 5 ว30245 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ตามศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนเป็นลำดับขั้นตอน อีกทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ดำรงชีวิตในโลกการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทัน หน่วยการเรียนรู้ อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยา 5 ว30245 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 : เผยแพร่โดย :รัชนี เตชา
เรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus .....
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus เรื่อง Uttaradit: A Wonderful Province เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus เรื่อง Uttaradit: A Wonderful Province ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Pl......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 : เผยแพร่โดย :ประดิษฐ์ หาญยุทธ
เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะงานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .....
ผู้วิจัย นายประดิษฐ์ หาญยุทธ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะงานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะงานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะงานผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น สำหรับนักเรี......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 : เผยแพร่โดย :ปภาวดี ธนธรรมพิทักษ์
เรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ชุดโวหารภาพพจน์ รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน .....
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ชุดโวหารภาพพจน์ รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิเคราะห์ โวหารภาพพจน์ รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) ศึกษาความ พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ชุดโวหารภาพพจน์ รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน สำหรับนักเรีย......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 : เผยแพร่โดย :เจนจิรา เอี่ยมอ่อน
เรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการสร้างคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั.....
การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา เป็น......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 : เผยแพร่โดย :จีรศักดิ์ คำบ้านฝาย
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน หน่วย เศรษฐกิจระหว่างประเทศ สาระที่ 3 เศรษฐ.....
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน หน่วย เศรษฐกิจระหว่างประเทศ สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ รายวิชา สังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส33101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน หน่วย เศรษฐกิจระหว่างประเทศ สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ รายวิชา สังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส33101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 : เผยแพร่โดย :สินีนาฏ คชนิล
เรื่อง : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมรายวิชา ดนตรี นาฏศิลป์ 3 รหัสวิชา ศ22102 (สาระดนตรี) ช.....
ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมรายวิชา ดนตรี นาฏศิลป์ 3 รหัสวิชา ศ22102 (สาระดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงาน นางสินีนาฏ คชนิล โรงเรียน พุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ปีการศึกษา 2560 บทคัดย่อ รายงานการใช......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 : เผยแพร่โดย :นายเตโชทัย นึบสูงเนิน
เรื่อง : ชุดฝึกทักษะการปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ.....
ด้วยนายเตโชทัย นึบสูงเนิน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ได้จัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยสร้างชุดฝึกทักษะการปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ สำหรับนำไปใช้ในการ จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจึงขอความอนุ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 : เผยแพร่โดย :พัธยา บุญเสือ
เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ2.....
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง Tense ผู้รายงาน นางพัธยา บุญเสือ สถานศึกษา โรงเรียนพิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ปีที่ศึกษา 2559 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1)เพื่อสร้างและพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง Tense ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เพื่อศึกษาค่าดัชนีประ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 : เผยแพร่โดย :สมใจ บุญดี
เรื่อง : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท.....
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 รูปเรขาคณิตสามมิติ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 : เผยแพร่โดย :ธีระชัย ช่วงบุญศรี
เรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนอ่านแบบบู.....
รายงานการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 : เผยแพร่โดย :พัธยา บุญเสือ
เรื่อง : ชุดแบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.....
แบบฝึกทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Tense รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 1 Present Simple Tense ผู้จัดทำได้ทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบ การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีเนื้อหาความรู้ที่สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและสามารถนำความรู้ ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 : เผยแพร่โดย :ดารุณี ก๋าแก่น
เรื่อง : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) รายวิชาชีววิทยา 4.....
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) รายวิชาชีววิทยา 4 รหัสวิชา ว30244 เรื่อง ยีนและโครโมโซม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 3 เรื่อง โครโมโซม......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 : เผยแพร่โดย :ดารุณี ก๋าแก่น
เรื่อง : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ยีนและโครโมโซม .....
ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การถ่ายทอดยีนและโครโมโซม......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/25 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง