ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 513 วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 25 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 4 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


ชุดการเรียนการสอน เรื่อง ระบบย่อยอาหาร

      ชุดการเรียนการสอน เรื่อง ชุดร่างกายของเรา สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต รายวิชา วิทยาศาสตร์ 4 รหัสวิชา ว22102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้จัดทำนวัตกรรมชุดการเรียนการสอน เรื่อง ชุดร่างกายของเรา สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต รายวิชา วิทยาศาสตร์ 4 รหัสวิชา ว22102 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้ ที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยเอกสารประกอบการเรียนที่จัดทำขึ้นตามที่กำหนดนั้นได้ผ่านกระบวนการที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีงานวิจัยอ้างอิง มีความรู้ที่ทันสมัย และมีกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา มาใช้ประกอบการพัฒนาผู้เรียน ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพของผู้เรียนทุกระดับตามข้อมูล มีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างครบรอบด้าน โดยส่งเสริมเด็กที่มีความรู้ความสามารถตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด มีการซ่อมเสริมนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถยังไม่ตรงตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด และทำกิจกรรมเสริมที่สามารถนำมาใช้พัฒนานักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ ตั้งแต่ระดับปานกลางไปจนถึงระดับดีมาก และสิ่งสำคัญที่สุดคือ กิจกรรมตามที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกิจกรรมนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และมีการพัฒนาตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

      บรรยากาศระหว่างการเรียน นักเรียนแต่ละกลุ่มมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น สามารถทำกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างถูกต้อง ตามขั้นตอนการของการเรียนรู้ตามการสืบเสาะหาความรู้ คือ มีความสนใจใน เรื่อง ชุดร่างกายของเรา ทำการทดลองสำรวจและค้นคว้าจนได้ข้อสรุปร่วมกัน นำไปสู่การขยายความรู้เพิ่มเติมด้วยการไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่อง โรคที่เกิดกับอวัยวะในระบบต่างๆ แล้วจึงประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น

      ด้านความรู้ นักเรียนสามารถเรียนรู้ เรื่อง ชุดร่างกายของเรา ในบัตรเนื่อหา ใบกิจกรรมการทดลอง แล้วทำแบบฝึกหัดในบัตรคำถามได้ถูกต้อง และทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ได้คะแนนรวมอยู่ในระดับคุณภาพ 3-4 หมายถึง นักเรียนมีความรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอยู่ในระดับดี – ดีมาก

      ด้านทักษะกระบวนการ นักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถทำการทดลอง เรื่อง ในใบกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละชุดการเรียนรู้ และสรุปผลการทดลองได้ถูกต้อง เมื่อสังเกตการทำงานนักเรียนให้ความร่วมมือดี ขณะทดลอง นักเรียนได้วางแผน แสดงความคิดเห็นและตั้งใจทำงานดี มีคะแนนจากครูประเมินทักษะการทดลอง อยู่ในช่วงคะแนน 11 - 15 ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ดี นักเรียนมีการปฏิบัติงานบ่อยครั้งถูกต้องเป็นไปตามจุดประสงค์ และมีบางกลุ่มที่ครูต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เกี่ยวกับข้อควรระวังในการใช้หลอดหยด จะต้องไม่หงายหลอดหยดขึ้นถ้ามีสารละลายอยู่ในหลอดหยด

      ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม ได้ช่วยกันทำงาน มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน โดยทุกกลุ่มมีคะแนนประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ระดับคุณภาพ 3-4 หมายถึง นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดีบดี – ดีมาก

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
ขวัญดาว กะตะโท
น้ำปาดชนูปถัมภ์

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง