ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 544 อาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1173 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 5 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการอ่านนิทานภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

      ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการอ่านนิทานภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

      การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์ กตัญญู สามัคคี ขยัน และพอประมาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการอ่านนิทานภาษาอังกฤษฯ กับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มทดลองเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการอ่านนิทานภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 ชุด แบบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ จำนวน 1 ฉบับ และแบบวัดพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์ กตัญญู สามัคคี ขยัน และพอประมาณ จำนวน 1 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบหนึ่งกลุ่ม (one – sample t - test) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับการอ่านนิทานภาษาอังกฤษฯ มีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์ กตัญญู สามัคคี ขยัน และพอประมาณสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
ดร.ลภัสรดา จูเมฆา
ชุมแสงสงคราม

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง