ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 475 วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 27 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 8 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Holiday ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

      ด้วย นางสาวณริท ป้องโทน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้จัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โดยสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Holiday ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรุ้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ได้นำผลงานทางวิชาการเผยแพร่แก่ครูให้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาความคิดด้านการฝึกทักษะ ทำให้คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้ ก่อให้เกิดองค์ความรู้และ การปฏิบัติจริงสามารถประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในโอกาสต่อไป

       คลิกดาวน์โหลดดูเอกสารประกอบ.....

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
ณริท ป้องโทน
ชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง