ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 548 วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 83 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 3 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


รายงานการวิจัยและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Attractions in Bang Krathum กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

      การวิจัยและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Attractions in Bang Krathum กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด Attractions in Bang Krathum กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีวัตถุประสงค์เฉพาะตามกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) คือ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน 2) เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพหนังสือส่งเสริมการอ่าน 3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน โดยประกอบไปด้วย 3.1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน ตามเกณฑ์ 80/80 3.2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจหนังสือส่งเสริมการอ่าน

      ผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนาตามกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน เก็บรวมรวมข้อมูลจากเอกสารและผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพหนังสือส่งเสริมการอ่าน เก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และนักเรียนกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 3 คน กลุ่ม 6 คน และกลุ่ม 9 คน ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน และขั้นตอนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจหนังสือส่งเสริมการอ่าน โดยเก็บรวมรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม จำนวน 30 คน

      ผลการศึกษาพบว่า 1. การหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 30 คน มีประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน E1/E2 เท่ากับ 90.07/90.74 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เมื่อทำการทดสอบโดยใช้สถิติทดสอบที (t-test) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 3. ผลการประเมินความพึงพอใจหนังสือส่งเสริมการอ่าน ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
ศิริพรรณ ศิริลักษณ์
บางกระทุ่มพิทยาคม

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง