ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 493 วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 34 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 10 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุดการศึกษา ค้นคว้าโดยใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ รายวิชาการใช้ห้องสมุด

      การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุดการศึกษาค้นคว้าโดยใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้รายวิชาการใช้ห้องสมุด ท 20201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การศึกษาค้นคว้าโดยใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ รายวิชาการใช้ห้องสมุด ท20201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การศึกษาค้นคว้าโดยใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ รายวิชาการใช้ห้องสมุด ท 20201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การศึกษาค้นคว้าโดยใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ รายวิชาการใช้ห้องสมุด ท 20201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 39 คน ที่ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) เอกสารประกอบการเรียน ชุดการศึกษาค้นคว้าโดยใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ รายวิชาการใช้ห้องสมุด ท 20201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้ห้องสมุด และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุดการศึกษาค้นคว้าโดยใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ รายวิชาการใช้ห้องสมุด ท 20201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าt – test Dependent ผลการวิจัยและพัฒนา พบว่าเอกสารประกอบการเรียนชุดการศึกษาค้นคว้าโดยใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ รายวิชาการใช้ห้องสมุด ท 20201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 เล่ม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.76/89.46 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดการศึกษาค้นคว้าโดยใช้ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ รายวิชาการใช้ห้องสมุด ท20201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก ( = 4.48)

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
ธนัชพร ยันตะพันธ์
โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง