ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 484 วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 18 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 13 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


ชดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) เรื่องสารและการจำแนกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี่ 1

      วิชาวิทยาศาสตร์นับเป็นวิชาที่สำคัญอย่างยิ่งในทุกระดับชั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษายังมีปัญหามากมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ นักเรียนเรียนรู้ด้วยวิธีการจำมากกว่าการได้คิดจึงจำเป็นต้องวางรากฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ถูกต้อง ซึ่งผู้เรียนต้องได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดและหมั่นฝึกฝนอยู่เสมอ ผู้จัดทำได้จัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้5 ขั้น เรื่อง สารและการจำแนกสารชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นี้ขึ้นเพื่อต้องการให้นักเรียนมีทักษะด้านกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ดียิ่งขึ้น และเป็นการพัฒนาทักษะที่นักเรียนมีอยู่แล้วให้เกิดความรู้มากยิ่งขึ้น ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามวัฏจักร การเรียนรู้5 ขั้น เรื่อง สารและการจำแนกสารชุดนี้คงเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและคณะครูที่นำไปใช้เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่ดีขึ้น

      คำชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง สารและการจำแนกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เนื้อหาจัดแบ่งออกเป็นเรื่องย่อยๆ มีทั้งหมด 8 เล่ม ดังนี้ เล่มที่ 1 เรื่อง สารและสมบัติของสาร เล่มที่ 2 เรื่อง การจัดจำแนกสาร เล่มที่ 3 เรื่อง สารละลาย เล่มที่ 4 เรื่อง สารเนื้อผสม เล่มที่ 5 เรื่อง สารบริสุทธิ์ เล่มที่ 6 เรื่อง สมบัติของสารละลายกรด เบส เล่มที่ 7 เรื่อง ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสาร เล่มที่ 8 เรื่อง สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเล่มนี้เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เล่มที่ 1 เรื่อง สารและสมบัติของสารใช้เวลาในการเรียนการสอน 2 ชั่วโมง และจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ดังนี้ 1. ขั้นเร้าความสนใจ 2. ขั้นสำรวจและค้นหา 3. ขั้นอธิบายลงข้อสรุป 4. ขั้นขยายความรู้ 5. ขั้นประเมินผล ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนใช้ประกอบการเรียนในห้องเรียน โดยผู้สอนเป็นผู้ที่คอยกำกับดูแลและช่วยเหลือ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้สอนจัดทำขึ้น

      สาระสำคัญ เมื่อใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์ จำแนกสารได้เป็นสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม ซึ่งสารแต่ละกลุ่มจะมีสมบัติแตกต่างกันและสี รูปร่าง ขนาด ความแข็ง ความหนาแน่น จุดเดือด จุดหลอมเหลว เป็นสมบัติทางกายภาพของสาร สารและสมบัติของสาร เวลา 2 ชั่วโมง จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกสิ่งที่พบว่าเป็นสสารหรือสารได้ 2. ทดลองสมบัติของสารได้ 3. อธิบายคุณสมบัติของสารอย่างง่ายได้ ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมมีดังนี้ 1. บัตรคำสั่ง 2. แบบทดสอบก่อนเรียน 3. ขั้นเร้าความสนใจ 4.ขั้นสำรวจและค้นหา(บัตรเนื้อหา, กิจกรรมการทดลอง) 5. ขั้นอธิบายลงข้อสรุป 6. ขั้นขยายความรู้ 7. กิจกรรมการเรียนรู้ 8. ขั้นประเมินผล (กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 - 3) 9. แบบทดสอบหลังเรียน

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
ฐิติกานต์ ประสารภักดิ์
ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง