ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 530 วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 33 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 3 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อรายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

      การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการสร้างนวัตกรรมนำมาใช้ ในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้นผู้รายงานมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าดังนี้ 1) เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กำลังเรียนในโรงเรียน คันโช้งพิทยาคม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2560 จำนวน 28 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย 1) เอกสารประกอบ การเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 เล่ม 2) แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับ 40 ข้อ มีค่าความยาก (p) รายข้อตั้งแต่ 0.28-0.76 มีค่าอำนาจจำแนก (r) รายข้อตั้งแต่ 0.33 ถึง 0.82 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับจำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย สถิติร้อยละค่าเฉลี่ย ( ) ค่าสถิติส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสถิติดัชนีประสิทธิผล ค่าสถิติที (t-test) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

      ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏ ดังนี้ 1. ค่าประสิทธิภาพทั้งกระบวนการและด้านผลสัมฤทธิ์เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80 พบว่าค่าประสิทธิภาพ (E1/E2 ) ที่คำนวณได้ 85.93/84.73 มีค่าสูงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน กล่าวได้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพสูงมากสามารถนำไปใช้ในการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6929 ซึ่งแสดงว่านักเรียน มีความรู้เพิ่มขึ้น 0.6929 หรือคิดเป็นร้อยละ 69.29 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนหลังจากเรียนโดยใช้เอกสารประกอบ การเรียนเรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 20.11 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 33.89 จึงสรุปได้ว่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจเฉลี่ย ในระดับ ( ) เท่ากับ 4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ = 0.58 สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดในเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
บุษรินทร์ นาคน้อย
คันโช้งพิทยาคม

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง