ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 545 วันพุธที่ 12 กันยายน 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 66 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 10 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


รายงานการพัฒนาแบบฝึกและกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Royal Initiative Projects สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

      การพัฒนาแบบฝึกและกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Royal Initiative Projects ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกและกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Royal Imitative Projects ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศ 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกและกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Royal Initiative Projects ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กับเกณฑ์ร้อยละ 75 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกและกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Royal Initiative Projects ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 43 คน ได้จาก การเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เนื่องจากเป็นห้องที่ผู้รายงานเป็นผู้สอน จ านวน 1 ห้อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่1) แบบฝึกและกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Royal Imitative Projects ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2) แบบทดสอบวัดการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Royal Initiative Projects ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกและกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ชุด Royal Initiative Projects ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า t (t–test)

      ผลการพัฒนาพบว่า 1. แบบฝึกและกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Royal Initiative Projects ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่า แบบฝึกและกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทั้งหมด 13 ชุด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกชุดและผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกและกิจกรรมการอ่านเพื่อการสื่อสารกับนักเรียนกลุ่มทดลอง มีประสิทธิภาพ77.16/75.52 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกและกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุด Royal Initiative Projects ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ ร้อยละ 75 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5มีคะแนนการอ่านเพื่อการสื่อสาร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.21 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ753. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกและกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่อง Royal Initiative Projects ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
ครูทรงศรี วาณิชย์เจริญชัย
เฉลิมขวัญสตรี

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง