ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 547 อาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 115 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 3 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

      งานวิจัยการศึกษา เรื่อง : การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เจ้าของผลงาน : นายเจียมพล บุญประคม บทคัดย่อ : การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DESKTOP AUTHOR ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80 เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกอบรม เพื่อความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังจากการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการอบรมด้วยชุดฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาวัง 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จำนวน 64 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) ชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม DESKTOP AUTHOR จำนวน 7 เล่ม 2) แบบประเมินคุณภาพของชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม DESKTOP AUTHOR 3) แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DESKTOP AUTHOR ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 40 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม DESKTOP AUTHOR การวิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t ผลการศึกษาพบว่า 1. ชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DESKTOP AUTHOR ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด และประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DESKTOP AUTHOR มีค่าเท่ากับ 85.13/85.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมDESKTOP AUTHOR สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 กลุ่มทดลองภาคสนาม มีค่าเท่ากับ 0.6307 แสดงว่าครูที่ใช้ชุดฝึกอบรม มีความก้าวหน้าทางการส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DESKTOP AUTHOR เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.07 3. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม DESKTOP AUTHOR มีคะแนนก่อนอบรมด้วยชุดฝึกอบรม เท่ากับ 24.09 คะแนน และมีคะแนนหลังอบรมด้วยชุดฝึกอบรม เท่ากับ 34.13 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสองครั้ง พบว่า คะแนนสอบหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DESKTOP AUTHOR สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( = 4.16) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ครูมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ช่วยทำให้ครูมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DESKTOP AUTHOR ( = 4.47) รองลงมาคือ สามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง ( = 4.36) สามารถตอบสนองการเรียนรู้ที่แตกต่างของแต่ละบุคคลได้ ( = 4.33) และขนาดรูปเล่มเหมาะสม น่าใช้ ( = 4.25) ตามลำดับ ข้อที่ครูมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ขนาดตัวอักษรเหมาะสม อ่านง่าย ชัดเจน ( = 3.84) โดยสรุป ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้ชุดฝึกอบรม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DESKTOP AUTHOR มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการฝึกอบรมให้ครูเกิดทักษะการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DESKTOP AUTHOR ได้เป็นอย่างดี

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
เจียมพล บุญประคม
สพป.นภ.2

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง