ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 494 วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 27 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 5 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


รายงานการพัฒนาชุดการสอนเรื่อง ไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

      ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดการสอนเรื่อง ไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้ศึกษา : กฤษณพงษ์ คำไวย์ ปีที่ศึกษา : 2560 บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาชุดการสอนเรื่อง ไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีจุดมุ่งหมายของการศึกษาคือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่อง ไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่อง ไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่อง ไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2560 จำนวน 28 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ชุดการสอนเรื่อง ไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ไฟฟ้าสถิตจำนวน 30 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC ) ตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.40 ถึง 0.80 และมีค่าอำนาจจำแนก ระหว่าง 0.22 ถึง 0.61 และมีค่าความเที่ยงตรง ( Reliability ) เท่ากับ 0.95 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนเรื่อง ไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 20 ข้อ แบบแผนการวิจัยคือ One group Pretest - Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( ) ร้อยละ (%) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และการทดสอบค่าที ( t - test dependent)

      ผลการศึกษามีดังนี้ 1. ชุดการสอน เรื่อง ไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.70/83.04 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่เรียนโดยชุดการสอน เรื่อง ไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 มีความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอน เรื่อง ไฟฟ้าสถิต รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57 )

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
กฤษณพงษ์ คำไวย์
ทองแสนขันวิทยา

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง