ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 492 วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 312 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 2 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


แบบฝึกทักษะการอ่านสร้างสรรค์ความคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

      แบบฝึกทักษะการอ่านสร้างสรรค์ความคิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ให้เกิดการเรียนรู้เรื่องการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านสร้างสรรค์ความคิดประกอบด้วยแบบฝึกทักษะ ๕ เล่ม ดังนี้ เล่มที่ ๑ การอ่านตีความ เล่มที่ ๒ การอ่านวิเคราะห์ความ เล่มที่ ๓ การอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็น เล่มที่ ๔ การอ่านเพื่อประเมินคุณค่า เล่มที่ ๕ การอ่านเพื่อสังเคราะห์ความรู้ เล่มนี้เป็นเล่มที่ ๑ การอ่านตีความมีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญของ การอ่านตีความ สิ่งที่ควรคำนึงถึงและขั้นตอนการตีความจากสิ่งที่อ่าน ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะการอ่านสร้างสรรค์ความคิดเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ท้ายนี้ ขอขอบพระคุณ นางอรสา ทรงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม และผู้เกี่ยวข้องที่ให้คำแนะนำในการจัดทำแบบฝึกทักษะเล่มนี้จนสำเร็จเป็นอย่างดี

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
นางสาววราพร หิตมูล
บ้านโคกวิทยาคม

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง