ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 521 วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 50 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 7 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


รายงานการวิจัยการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ

      การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มทดลองเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จำนวน 27 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 แผน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านจับใจความสำคัญ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 ข้อ และแบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. คะแนนการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน วิเคราะห์ค่าสถิติ t – test ปรากฏค่า t = 14.13* ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 4.84 อยู่ในระดับมากที่สุด จากการวิจัยในครั้งนี้ ทำให้ได้แบบฝึกทักษะที่มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนสูงขึ้น ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องจึงควรนำแบบฝึกทักษะนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
นิตยา ทองทา
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง