ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 489 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 16 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 15 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องตรรกศาสตร์และการพิสูจน์

      แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์ นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ 1 (ค30101) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นคู่มือสำหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียน แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องนี้ ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็นเรื่อง ๆ โดยเนื้อหาในแต่ละเรื่องจะมีการสรุปความรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาทำความเข้าใจ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นักเรียนจะได้ทำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ และทำแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลังเรียนหลังจากเรียนจบในแต่ละเรื่อง การจัดทำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เล่มนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำจนสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์ นี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและผู้ที่สนใจนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนายิ่งขึ้นต่อไป นางนิตตรา บุญรอด

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
นิตตรา บุญรอด
จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง